Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji

30.04.2021 12:07

 

Epidemiologická situace nám nepřeje, ale nezahálíme.

Vzhledem k situaci jsme museli upravit aktivyty projektu Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji. Podařilo se nám, ale navázat spolupráci se zahraničními odborníky.
 

Doktor Bruce D. Perry, věnující se problematice dětského traumatu sestavil tzv. neurosekvenční přístup v péči o traumatizované dítě. Dr. Perry je ředitelem Neurosequential Network, vedoucím pracovníkem TheChildTraumaAcademy a profesorem (adjunct) na katedrách psychiatrie a behaviorálních věd na FeinbergSchoolofMedicine na Northwestern University v Chicagu a na SchoolofAlliedHealth, Collegeof Science, Health and Engineering, La Trobe University, Melbourne, Victoria Australii

 V posledních třiceti letech působí Dr. Perry jako aktivní učitel, klinický lékař a výzkumník v oblasti duševního zdraví dětí a neurověd, přičemž zastává různé akademické pozice. Jeho práce o dopadu zneužívání, zanedbávání a traumatu na vyvíjející se mozek ovlivnila klinickou praxi, programy a politiku po celém světě. I v České republice vyšla jeho kniha „Chlapec, kterého vychovali jako psa“. Stejně jako jeho kolegaKirkWard, byl jmenován členem CTA TheChildTraumaAcademy v texaském Houstonu. Fellows jsou nominováni na základě jejich uznávané schopnosti dobře pracovat v meziinstitucionálním prostředí a schopnosti efektivně komunikovat napříč obory. Ward se připojil k 30 lidem z celého světa, kteří jsou specialisty na léčbu dětí, které trpí následky traumatu, často v důsledku fyzického nebo sexuálního zneužívání.

ChildTraumaAcademy (CTA) je nezisková organizace, která usiluje o zlepšení života dětí prostřednictvím služeb, výzkumu a vzdělávání, a to především aplikací Neurosekvenčního modelu terapie (NMT).

Neurosekvenční model terapie (NMT) není specifickou terapeutickou technikou nebo intervencí; jedná se o vývojově citlivý, neurobiologicky podložený přístup ke klinické práci. NMT integruje několik základních principů neurovývoje a traumatologie do komplexního přístupu k dítěti, rodině a jejich širšímu okolí. Tento postup pomáhá sladit povahu a načasování konkrétních terapeutických technik s vývojovým stadiem dítěte a mozkovou oblastí a neuronálními sítěmi, které zprostředkovávají neuropsychiatrické problémy.

Podle Dr. Perryho, tvůrce modelu, mapuje Neurosekvenční model terapie neurobiologický vývoj týraných dětí. Hodnocení identifikuje vývojové problémy a vztahy, které přispívají k riziku nebo odolnosti. Po identifikaci se pak formální terapie kombinuje s bohatými vztahy důvěryhodných vrstevníků, učitelů a vychovatelů.

Cílem tohoto přístupu je strukturovat posouzení dítěte, vyjádření primárních problémů, identifikaci klíčových silných stránek a aplikaci intervencí (vzdělávacích, obohacujících a terapeutických) tak, aby pomohly rodině, pedagogům, terapeutům a souvisejícím odborníkům co nejlépe uspokojit potřeby každého dítěte.  Pro úspěch NMT je důležitá aktivní účast pečujících osob a dalších dospělých v životě dítěte, a to prostřednictvím prolínání různých aktivit napříč různými vztahy a prostředím dítěte.

Ve fázi posouzení se v rámci procesu NMT zkoumají minulé i současné zkušenosti a fungování, včetně přezkumu historie nepříznivých zkušeností a vztahových zdravotních faktorů, což pomáhá vytvořit odhad načasování a závažnosti vývojových rizik, která mohla ovlivnit vývoj mozku.  Jakmile jsou zjištěny, jsou shromážděné informace zakresleny do map, aby bylo možné vytvořit celkové hodnocení rizik, a poté jsou porovnány s "normálním"/stabilním jedincem, aby bylo možné určit oblasti, na které je třeba se zaměřit.  Na základě zjištění a léčebného plánu se upraví konkrétní terapie a chování, aby se dítě více přiblížilo klinickým normám.

Grafické znázornění umožňuje klinickému lékaři, učiteli nebo rodiči rychle si představit důležité aspekty historie a současného stavu dítěte. Tyto informace jsou klíčové při navrhování vývojově vhodných vzdělávacích, obohacujících a terapeutických zkušeností, které dítěti pomohou. Tento klinický přístup pomáhá odborníkům určit silné a slabé stránky dítěte a vytvořit individuální intervenční, obohacující a vzdělávací plán odpovídající jeho jedinečným potřebám. Cílem je najít soubor terapeutických aktivit, které odpovídají aktuálním potřebám dítěte v různých oblastech fungování (tj. sociální, emocionální, kognitivní a fyzické).

Naše pracoviště nyní spolupracuje a podléhá supervizi Warda Kirka, nyní naše pracoviště dostalo možnost získat certifikaci a pracovat samostatně. Máme nyní jedinečnou možnost uvést do praxe práci s dětským traumatem a zajistit včasnou péči o tyto děti.

 

  „Aktivity projektu Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“