PSYCHOLOGIE duševního vývoje dětí a dospívajících - blok č. 1

19.11.2015 10:00
Zapsaný spolek Paventia z.s. Vás srdečně zve na jednodenní seminář  
"PSYCHOLOGIE duševního vývoje dětí a dospívajících - blok č. 1 „

 

Seminář je pořádán v souladu s § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který stanovuje povinnost pro osoby pečující: pěstouny a poručníky, zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

 

 

Msto konání: ARCHA Kaplice, Pohorská ulice č. 865 – viz. foto

Začátek :  19.11.2015 od 10:00 hodin, předpokládaný konec cca 16:00 hodin

Lektoři: Mgr. Marie Hlušková, Mgr. Bc. Oldřich Hluško

 

 

Dne 19.11.2015 od 10:00 hodin - blok č. I. – Teorie vývojové neboli ontogenetická psychologie a determinanty vývoje osobnosti.

            Anotace:

  1. Pojem vývojová neboli ontogenetická psychologie, Činitelé vývoje a zákony vývojových změn (vnitřní a vnější činitelé vývoje, vývojová stadia, dynamika subjekt-objektové interakce vývojové teorie, obecné  principy vývojových změn, hierarchie potřeb dítěte, holistické pojetí osobnosti,

  2. Vliv rodiny na socializaci dítěte a výchovné postupy - Socializace je procesem, který propojuje každého jedince se společností. Jedinec se stává z „biologického tvora“ člověkem – kulturní a sociální bytostí, která jedná v rámci jisté tolerance podle uznávaných pravidel, směruje své chování k společensky přijatým hodnotám a plní individuálně modifikovaná očekávání, role. V důsledku toho je socializace synonymem pro začlenění jedince do společnosti, zespolečenštěním. Podle É. Durkheima je přenosem kolektivního vědomí do vědomí individuálního. Jedinec je utvářen různými vlivy okolí pozitivními i negativními. Seminář se věnuje vlivu rodiny na socializaci dítěte, socializační proces, jak ovlivňuje rodina osobnost dítěte a sociální učení.

  3. Praktické cvičení – přehled vývojových etap: náplň a průběh vývojové etapy, následky poruchy vývoje s obecné a dlouhodobé perspektivy, jak můžeme pomoci dítěti ke zdárnému vývoji.

 

 

V rámci semináře jsou pro Vás připraveny studijní materiály, drobné občerstvení a možnost osobní konzultace s lektory.

 

Těšíme se na Vaší návštěvu !

 

 

 

kontaktní osoba: Mgr. Marie Hlušková, tel. 777 104136, e-mail: hluskova@paventia.cz,

Bc. Daniela Cimlová DiS., tel. 608 982 594, e-mail: cimlova@paventia.cz