O nás

„Paventia utěšovala děti i my pomáháme dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti„

Společnost Paventia byla založena v souladu s ustanovením zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Náplní naší činnosti je podpora náhradní rodinné péče a prevence sociálně patologických jevů. Občanské sdružení Paventia o.s.

 

Zapsaný spolek Paventia z.s. obdržela pověření  k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)].

 

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a 32].

 

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)].

 

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo  jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odst. 1 písm. a)].

 

Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm.
c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

 

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.

 

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b),
při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

 

1)  Podpora náhradní rodinné péče:

 

Služby pro pěstouny a osvojitele

Zajištění sociálně právního poradenství prostřednictvím internetových stránek- online poradna.  Poskytovaná odborná poradenská pomoc je zaměřená na sociálně právní problematiku. Především sociální dávky, komunikace s úřady, vztahy v rodině, osobní potíže členů rodiny, apod..

Další poradenská činnosti je realizována, v návaznost na OSPOD, formou svépomocné skupiny náhradních rodičů. Setkání budou rozděleny na formální část s přednáškami a besedami, dle potřeby náhradních rodičů. Zajištění dalšího vzdělávání pěstounů je koncipováno dle požadavků samotných pěstounů. Téma přednášek si pěstouni mohou zvolit sami prostřednictvím ankety na našich webových stránkách. S ohledem na zvolené téma budou zajištěni odborníci s daného oboru. Neformální část je určena k navázání vztahů mezi jednotlivými náhradními rodiči a předání zkušeností. V rámci vzdělávání pěstounů bude k dispozici odborná knihovna určená především pro samostudium. Nedílnou součástí služeb pro pěstouny bude zajištění asistovaného kontaktu.

 

2) Prevence sociálně patologických jevů:

 

Cílová skupina předškolní a mladší školní děti

  • Prevence násilí a šikany, prevence dětských úrazů
  •  První krůčky k lidským právům – zaměřeno na multikulturní společnost

Tyto preventivní programy jsou založeny na interaktivní  přednáškové činnosti spojené s použitím pracovního sešitu. Ústřední postavičkou pracovních sešitů je pan Pozorníček. Tělo této postavičky je tvořeno z výstražných symbolů, vykřičníku a označení vysokého napětí, od této skutečnosti se odvíjí jméno postavičky (symbol vykřičníku je podvědomě spojen s pokynem POZOR, stejně tak výrazná červená barva). Pan Pozorníček se stává průvodcem dětí a pomocníkem lektora. Dětem nenásilnou formou vysvětluje a učí základní pravidla bezpečného chování, osvětluje pojem násilí a šikany i podává základní informace o lidských právech.

          

cílová skupina starší školní děti a adolescenti

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci druhého stupně základních škol, dále pak žáci prvních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť. Preventivní aktivity budou spočívat v přednáškové činnosti doplněné powerpointovými prezentacemi a metodickými hrami. Školská zařízení si budou moci vybrat jednotlivé tématické okruhy či celý blok přednášek. Více o preventivních programech naleznete zde.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.