Prevence sociálně patologických jevů

 

Cílová skupina předškolní a mladší školní děti

 • Prevence násilí a šikany, prevence dětských úrazů
 • První krůčky k lidským právům – zaměřeno na multikulturní společnost

Tyto preventivní programy jsou založeny na interaktivní přednáškové činnosti spojené s použitím pracovního sešitu.  Ústřední postavičkou pracovních sešitů je pan Pozorníček. Tělo této postavičky je tvořeno z výstražných symbolů, vykřičníku a označení vysokého napětí, od této skutečnosti se odvíjí jméno postavičky (symbol vykřičníku je podvědomě spojen s pokynem POZOR, stejně tak výrazná červená barva). Pan Pozorníček se stává průvodcem dětí a pomocníkem lektora. Dětem nenásilnou formou vysvětluje a učí základní pravidla bezpečného chování, osvětluje pojem násilí a šikany i podává základní informace o lidských právech.

 

Cílová skupina starší školní děti a adolescenti

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci druhého stupně základních škol, dále pak žáci prvních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť. Preventivní aktivity budou spočívat v přednáškové činnosti doplněné power-pointovými prezentacemi a metodickými hrami. Školská zařízení si budou moci vybrat jednotlivé tematické okruhy či celý blok přednášek.

 •                Vzdělávaní k lidským právům

 

Vzdělávaní k lidským právům

Tento program se zaměřuje na zvýšení povědomí žáků 2 stupně ZŠ o problematice lidských práv. Cílem tohoto projektu je přijetí individuální i skupinové odpovědnosti za osud svůj i společnosti. Většina států světa selhává v ochraně lidských práv svých občanů. Proto je nutné, aby každému člověku záleželo na dodržování práv ostatních lidí - ať už ve vlastní zemi nebo kdekoliv na světě.

 

Tematické okruhy přednášek:

1. Obecně o lidských právech

 • Co jsou lidská práva
 • Kategorie lidských práv
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Legislativní postavení lidských práv

 

2. Lidská práva uprchlíků

 • Práva a životní podmínky uprchlíků
 • Základní termíny týkající se uprchlíků
 • Ekonomické, politické tlaky, které ovlivňují praxi při udílení azylu
 • Uprchlíci a migranti v České republice a ve světě

 

3. Lidská práva žen

 • Domácí násilí
 • Obchod se ženami
 • FGM - ženská obřízka
 • Vražda ze cti, ukamenování
 • Otroctví
 • Ozbrojené konflikty a ženy

 

4. Lidská práva dětí

 • Úmluva o právech dítěte
 • Dětští vojáci
 • Práce dětí

 

5. Holocaust a genocida

 • Co je holocaust a genocida
 • Druhá světová válka
 • Koncentrační tábory
 • Genocidy 20. Století

 

Prevence xenofobie a rasismu

Na základě změn ve střední a východní Evropě po roce 1989 vznikly nepochybně příznivější podmínky pro celkové zlepšení mezilidské a interkulturní komunikace, přesto se však v naší společnosti začaly ve větší míře objevovat dříve potlačované předsudky, které v mnoha případech přehlížejí humanistické hodnoty a oprávněné lidské a občanské nároky jedinců i společenských skupin. Znalost pojmů, historických a sociologických aspektů této problematiky, stejně tak jako příklady z praxe policistů jsou nezbytné pro vytvoření multikulturní společnosti 21 století.

 

Holocaust živá paměť

Tento vzdělávací program volnou formou doplňuje vzdělávání k lidským právům, prevenci xenofobie a rasismu, ale také besedy na téma: extrémismus. Preventivní program Holocaust živá paměť se zakládá na virtuální prohlídce koncentračního tábora Mauthausen a vyprávění autentických příběhů obětí holocaustu. Besedy jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem.

 

Extrémismus

Díky vzrůstající radikalizaci názorových postojů společnosti je nutné zvýšit povědomost o historických, kulturních a sociálních aspektů radikálního myšlení. Zvláště pak u osob ve věku 15 – 20 let, která dle výzkumů nejvíce inklinují k radikalizaci svých postojů k minoritám společnosti. Tento program si klade za cíl dodat faktické informace a dát posluchačům možnost rozhodnout se jakým směrem se budou ubírat jejich životní postoje. Doporučujeme tento program spojit s přednáškou Holocaust živá paměť.

 

Máteli zájem přednášku kontaktujte nás.