PSYCHOLOGIE duševního vývoje dětí a dospívajících - blok č. 2

26.11.2015 10:00
Zapsaný spolek Paventia z.s. Vás srdečně zve na jednodenní seminář  
"PSYCHOLOGIE duševního vývoje dětí a dospívajících - blok č. 2 „

 

Seminář je pořádán v souladu s § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který stanovuje povinnost pro osoby pečující: pěstouny a poručníky, zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin

v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

 

 

Msto konání: ARCHA Kaplice, Pohorská ulice č. 865 – viz. foto

Začátek :  26.11.2015 od 10:00 hodin, předpokládaný konec cca 16:00 hodin

Lektoři: Mgr. Marie Hlušková, Mgr. Bc. Oldřich Hluško

 

Dne 26.11.2015 od 10:00 hodin - blok č. II. – Ontogenetická psychologie - Od početí až k adolescenci

            Anotace:


  1. Prenatální a novorozenecké, kojenecké a batolecí (Základní charakteristika, vývoj orientace, prožívání, interakce s prostředím, projevy nepřizpůsobenosti, výchovné obtíže a vývojové úkoly)
  2. Duševní změny v průběhu předškolního věku (celková charakteristika, úroveň pozn. procesů, prožívání a řízení, adaptace na prostředí, nevyrovnanost a výchovné obtíže, školní zralost)
  3. Charakteristika rozumově-poznávacích funkcí v dětství (charakteristické změny a kvality čivosti, vnímání, pozornosti, paměti, obrazotvornosti a myšlení)
  4. Období dětství a prepuberty -  faktory utváření sebepojetí, emocionalita a mravní vědomí, motivace, volní procesy a zájmy, psychomotorický, sociální a motorický vývoj, dítěte)
  5. Dětské výchovné problémy, poruchy a neurotické příznaky (projevy adaptačních potíží v dětství a prepubertě, organicky podmíněné dysfunkce, neurotické příznaky v dětství a prepubertě)
  6. Charakteristické znaky puberty a adolescence (charakteristika a srovnání vývojových změn v pubertě a adolescenci) a změny racionálně-kognitivních procesů v průběhu dospívání (úroveň vnímání, pozornosti, paměti, myšlení a tvořivosti v pubertě a adolescenci)
  7. Kvality imaginativně-emotivních funkcí v dospívání (emoce, hodnoty, charakter, vývojové úkoly, volní procesy, plánovitost)
  8. Praktické cvičení – přehled vývojových etap: náplň a průběh vývojové etapy, následky poruchy vývoje s obecné a dlouhodobé perspektivy, jak můžeme pomoci dítěti ke zdárnému vývoji.

V rámci semináře jsou pro Vás připraveny studijní materiály, drobné občerstvení a možnost osobní konzultace s lektory.

 

Těšíme se na Vaší návštěvu !


kontaktní osoba: Mgr. Marie Hlušková, tel. 777 104136, e-mail: hluskova@paventia.cz,

Bc. Daniela Cimlová DiS., tel. 608 982 594, e-mail: cimlova@paventia.cz