Základní kurz Bazální stimulace®

22.06.2015 00:00

Základní kurz Bazální stimulace®

 

Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

Termín konání:                  22. 6. – 24. 6. 2015

Časová dotace:                  24 hodin

                        Místo konání:                    Paventia o.s., Latrán 55, Český Krumlov

                        Odborný garant kurzu:      PhDr. Karolína Friedlová
                                                                  Praxisbegleiter für Basale Stimulation in der Pflege
                                                                  Registrační číslo lektora Bazální stimulace®: 608
                                                                  Člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace®

 

Kurz je veden kvalifikovaným lektorem INSTITUTu Bazální stimulace®.

 

                    Maximální kapacita:           24 účastníků

                    Cena kurzu:                         4.500,-Kč včetně DPH

V ceně za kurz jsou zahrnuty veškeré náklady (skriptum pro každého účastníka, mezinárodní certifikát, osvědčení ministerstva, materiál spotřebovaný v kurzu, náklady na práci lektora, jeho ubytování a cestovné a didaktická technika, licenční poplatky Mezinárodní asociaci Bazální stimulace®, organizační náklady na kurz , čaj a káva.)

 

Pro koho je kurz určen:

 • vychovatele, osoby pečující a v evidenci
 • poskytovatele sociálních služeb:

Pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky je kurz akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci dalšího vzdělávání dle § 117a odst. 1 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. (pod Č.j. 2013/0989-PC/SP/VP– první akreditace proběhla již v roce 2008)

 • poskytovatele zdravotní péče:

lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent) Pro profese,: všeobecná sestra dle §5; porodní asistentka dle §6, fyzioterapeut dle §24, ergoterapeut dle §7, logoped a psycholog dle §43, psycholog ve zdravotnictví dle §22 je kurz akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR (akreditace získaná již v roce 2008, reakreditace proběhla v roce 2011 pod Č. j.:140/2011/VZV), absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost (14 kreditních bodů)

 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, učitel speciálních škol – pro tyto profese je kurz akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ( akreditace proběhla již v roce 2009, reakreditace proběhla v roce 2012 pod Č.j.: MSMT 27 293/2012-25-479)

1) Cíl akreditovaného kurzu

Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v konceptu Bazální stimulace®.

Dosažení odborných a praktických znalostí konceptu Bazální stimulace® a schopnosti reagovat a adekvátním způsobem saturovat potřeby lidí, u nichž je z jakýchkoli příčin změněna možnost komunikace, hybnost a vnímání. Také podpora jejich vlastních aktivit.

 •  Umět definovat základní prvky konceptu Bazální stimulace® a pochopit jejich vzájemný vztah a jejich význam pro strukturování péče nebo pedagogické praxe.
 • Rozšířit kompetence personálu tak, aby poskytovaná péče podporovala klientovy, uživatelovy nebo žákovy zachovalé schopnosti v oblasti komunikace, vnímání a lokomoce.
 • Sestavit na základě získaných vědomostí a dovedností individuální plán péče nebo pedagogický plán s ohledem na centrální cíle v konceptu bazální stimulace.

2) Akreditovaný kurz je určen pro:

 • poskytovatele zdravotní péče:
  lékaře a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent)
 • poskytovatele sociálních služeb:
  sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci v sociálních službách
 • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel
 • vyučující ve vzdělávacích programech výše zmíněných oborech

3) Časová dotace akreditovaného kurzu

24 hodin - každý účastník kurzu obdrží skripta vydaná pro tento kurz.

4) Obsahová náplň akreditovaného kurzu

 • Integrace prvků konceptu Bazální stimulace® do ošetřovatelské péče nebo pedagogické praxe
 • Význam doteků pro kvalitu poskytované péče
 • Somatická, vestibulární a vibrační stimulace – použití a kontraindikace
 • Masáž podporující dýchání
 • Kontaktní dýchání
 • Celková stimulace zklidňující
 • Celková stimulace povzbuzující
 • Neurofyziologická stimulace
 • Polohování v konceptu Bazální stimulace®
 • Vestibulární stimulace
 • Vibrační stimulace
 • Biografická anamnéza, práce s biografií uživatele, klienta
 • Strukturalizace a ritualizace péče
 • 10 centrálních evropských cílů pro stanovení individuálních plánů

5) Výstupní certifikát

Účastníci kurzu, kteří vykonávají tyto profese, obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace®:

 • poskytovatelé sociálních služeb (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, vedoucí pracovník v sociálních službách)
 • lékař a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent)
 • speciální pedagog, učitel ve speciální škole, asistent pedagoga
 • vychovatel

 

 

 

Závazná přihláška na Základní kurz Bazální stimulace®

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Pokyny pro účastníky:

Pokud se hlásíte jako fyzická osoba a účast si hradíte sám, vyplňte prosím v přihlašovacích údajích svou adresu a datum narození. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. O přijetí Vaší přihlášky na daný seminář budete informováni (pokud se tak nestane, není přihláška platná, proto prosíme o kontrolu, zda Vám byla účast potvrzena).

Platbu v uvedené výši proveďte po potvrzení přijetí vaší přihlášky dle faktury, kterou Vám zašleme. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury a do zprávy příjemci název kurzu.

Platba musí být odeslána nejpozději do 15 dnů před konáním akce (pokud není domluveno jinak). Pokud nebude částka připsána na náš účet, bude místo nabídnuto jinému zájemci. Pokud se rozhodnete vaši účast zrušit před odesláním platby, děkujeme předem za včasné upozornění. Dále si dovolujeme upozornit, že v případě odhlášení 7 - 3 pracovní dny před konáním semináře vracíme polovinu zaplaceného kurzovného. V případě odhlášení 2 pracovní dny a méně před zahájením semináře je částka zaplacená za kurz z organizačních důvodů nevratná. Účastník podáním této přihlášky dává souhlas s použitím svých osobních údajů (jméno, datum narození) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pouze pro potřeby vystavení osvědčení o kurzu. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.

Certifikáty a osvědčení budou zaslány ihned po obdržení z výše uvedených akreditovaných institucí, většinou tento proces trvá 4 týdny.

Kompetentnost pro použití praktických technik konceptu ve výuce či v přímé péči lze získat jen absolvováním kurzu Bazální stimulace®. Koncept Bazální stimulace má registrovanou ochrannou známku a autoři konceptu vytvořili strukturu vzdělávání lektorů, kteří zajistí relevantní vyškolení pracovníků integrujících koncept do praxe.