Témata vzdělávacích kurzů a semináře pro osoby pečující a v evidenci

03.02.2015 10:27

Oblast speciální pedagogiky – zpracováno dle Mgr. Věry Lorencové

 

Vliv rodiny na socializaci dítěte

Socializace je procesem, který propojuje každého jedince se společností. Jedinec se stává z „biologického tvora“ člověkem – kulturní a sociální bytostí, která jedná v rámci jisté tolerance podle uznávaných pravidel, směruje své chování k společensky přijatým hodnotám a plní individuálně modifikovaná očekávání, role. V důsledku toho je socializace synonymem pro začlenění jedince do společnosti, zespolečenštěním. Podle É. Durkheima je přenosem kolektivního vědomí do vědomí individuálního. Jedinec je utvářen různými vlivy okolí pozitivními i negativními. Seminář se věnuje vlivu rodiny na socializaci dítěte, socializační proces, jak ovlivňuje rodina osobnost dítěte a sociální učení. (časová dotace 3 hodin)

 

 

Rodinné soužití s dítětem v riziku a s dítětem s poruchou chování

  „Každé dítě je přijímáno rodinou s určitým očekáváním. Zpravidla je to ideál dítěte zdravého, harmonicky se vyvíjejícího a velice zdatného v těch směrech, které rodičům imponují a které považují za žádoucí. Poznání, že s dítětem není něco v pořádku a pravděpodobně nadále ani nebude, je přirozeně velkým otřesem předem vytvořeného ideálu. Rodičům pomáhá, je-li jejich výchovná práce oceněna a společností přijímána jako významná a záslužná věc. Podstatné je, aby rodiče dětí různě postižených a problémových svou situaci vyrovnaně přijímali a dobře jí rozuměli. Neméně podstatné však je, aby této problematice rozuměli i rodiče zdravých dětí a celá veřejnost. Tato práce musí být založena na odborných poznatcích a na hlubokém pochopení specifičnosti postavení takovéhoto dítěte a jeho nejbližších vychovatelů ve společnosti“ (Matějček,1989,str. 284). Seminář se věnuje rodinnému soužití s dítětem predisponovaného rizikem vzniku poruchou chování a s ní již vzniklou, přijetí dítěte s poruchou chování rodinou            a problematiky soužití s dítětem a jaká jsou výchovná doporučení (časová dotace 2 hodin).

Edukace jedince s poruchou chování

„Někdy jsi hodný, někdy zlobíš, ale pořád jsi náš a máme tě rádi – je to nejlepší poselství, které svým dětem můžeme dát na cestu“ (Koutná, 2008, str.3).

Edukace dítěte probíhá v různých sociálních prostředích: rodina, škola apod.. V tomto semináři se budeme věnovat problematice edukace v rodině a jejího vlivu na vývoj osobnosti dítěte, vlivu disfunkční rodiny na osobnost dítěte, edukace ve škole, inkluzivní trendy vzdělávání žáků, výchovné působení rodiny na dítě s poruchou chování ve škole a její strategie a přístupy a v neposlední řadě jaké jsou možnosti podpory rodiny žáka s poruchou chování. (časová dotace 6 hodin)

 

Externí podpora rodiny a jedince v riziku a s poruchami chování

„Nejsme na světě sami, od narození jsme mezi lidmi. Nežijeme v izolaci od ostatních lidí, ale naopak ve stálém styku s nimi. Jednáme s nimi. Hovoříme s nimi. Domlouváme se s nimi. Přicházíme s nimi do styku – i do sporů a konfliktů. To vše zahrnujeme pod pojem sociální komunikace“ (VanPeltová, 2002, str.9). Seminář se bude věnovat problematice intervence školy, komunikace mezi školou a rodinou, spolupráce školy a rodiny, intervence podpůrného systému, význam činnosti podpůrného systému, přístupy poradenského systému k jedinci s poruchou chování, mezioborová spolupráce při intervenci, lékařská pomoc rodině jedince s poruchou chování, následná péče, služby sociální prevence a nízkoprahové služby.

(časová dotace 6 hodin)

Životní zkušenosti v rodině s dítětem s poruchou chování

„Klid a soulad je největším bohatstvím rodiny“ (B.Franklin, 1706 -1790).

Jak je ovlivněno rodinné soužití        dítětem s poruchou osobnosti, jak jsou ovlivněny rodinné vztahy a jaké jsou dopady chování problémového dítěte na chod rodiny? Jaké jsou zkušenosti s edukací? Seminář se věnuje výše zmíněným otázkám a navíc přináší příklady z praxe  spolupráce školy a rodiny, zkušenosti s intervencí, zkušenosti s mezioborovou intervencí a zkušenosti s intervencí podpůrného systému. Navíc se budeme věnovat analýza z biografie, vytýčení klíčových životních událostí a shrneme možné kroky jak pomoc dítěti se specifickou poruchou chováním a celé jeho rodiny. (časová dotace 2 hodin)

 

Oblast psychologie / psychiatrie

Duševní poruchy u dětí a dospívajících – zpracováno dle Alexandra Trefilová

Duševními obtížemi trpí v České republice zhruba 13 až 14 procent chlapců a dívek. Podle vedoucího subkatedry dětské a dorostové psychiatrie institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, docenta MUDr. Ivo Paclta, CSc., je to však pouze střízlivý odhad, neboť v předškolním věku vznikají nejčastěji ADHD – hyperkinetická porucha chování, infantilní autismus a poruchy chování. Seminář se věnuje podstatě poruchy ADHD, v čem spočívá, jaké jsou nutné příznaky hyperkinetického syndromu, pojmy nepozorné dítě, hyperaktivní dítě a impulzivní jedinec, vliv farmakoterapie a psychoterapie a jejich vzájemné ovlivňování.

(časová dotace 6 hodin)

 

Trauma, vazby a rodinné konstelace –  Prof.Dr.Franz Ruppert: Trauma, Bindung und Familienstellen; překl.R.Ress, www.ress.cz

Duševní vztahová vazba je nejsilnější psychickou silou v člověku a základní emoční vztáhnutím se člověka k jiným lidem a okolí. Tato“síla“ se vztahuje jen na určité osoby a odehrává se na nevědomé úrovni. Můžeme říci, že spočívá na tělesném kontaktu a pocitech a

je dlouhodobého rázu. Zprostředkovává pocit sounáležitosti k větším sociálním celkům. Seminář se věnuje vzniku duševní vazby, reakce na ztrátu vazby a vznik a zpracování traumatu .

(časová dotace 6 hodin)

 

Oblast zdravotně sociální

Poruchy příjmu potravy

Co vlastně znamená termín Poruchy příjmu potravy? O poruše příjmu potravy hovoříme tehdy, když člověk používá jídlo k řešení svých emocionálních problémů. V obtížné situaci se snaží ulevit svým pocitům pomocí jídla. Pro člověka, trpícího poruchou příjmu potravy přestává jídlo být jednou ze součástí jeho života, ale stává se pro něj peklem. Někteří lidé, trpící poruchou příjmu potravy konzumují obrovská množství jídla, i když právě nemají hlad. Tomuto chování říkáme záchvatovité /nutkavé/ přejídání. Jiní lidé drží tak přísné diety, že nakonec váží méně než 85 % své normální tělesné hmotnosti a doslova umírají hladem. Toto chování nazýváme mentální anorexie /sebehladovění/. Posledním typem poruch příjmu potravy jsou záchvaty přejídání, při kterých člověk během velmi krátké doby sní velké množství jídla, kterého se vzápětí snaží zbavit pročišťováním pomocí zvracení nebo projímadel. Tomu se říká mentální bulimie. (časová dotace 7 hodin)

Sexualita dětí

Lidská sexualita se vyvíjí už od narození a i velmi malé děti mají příjemné pocity při dráždění intimních míst. Nelze mluvit o sexualitě v dospělém slova smyslu, dítě neví, že jde o intimní aktivitu, dětská sexualita je kvalitativně odlišná a pro dítě jde především o pocity libosti, kterých se snaží dosahovat různými způsoby. V podstatě to lze přirovnat například k libým pocitům spojeným s jídlem. Čili je naprosto normální, že si děti vyvolávají pocity slasti i prostřednictvím dráždění intimních míst. Malé děti ještě nemají intimní místa spojená se studem, příkladem může být, že na plavání klidně chodí nahé a necítí se divně. Proto nemají zábrany, ani pokud jde o "masturbaci". Seminář se věnuje otázkám, které často trápí nejen náhradní rodiče:  Kdy je dětská masturbace „normální“ a kdy už se jedná o projev patologický, tedy značící nějakou poruchu, či následek deprivace.  Kdy a jak s dětmi mluvit o sexu?

(časová dotace 6 hodin)

Omamné a psychotropní látky

Počátek problému – závislosti na drogách, je již ve věku puberty, v období od 12 – 17 let. Cílem přednášky je co nejstručněji a nejpřístupněji upozornit především na prvopočátek problému, který ve stále větší míře postihuje naší společnost, především naší mládež v období jejího dospívání, kdy je právě ze strany těchto vlivů nejzranitelnější. Dále pak se věnuje nejčastějším varovným příznakům zneužívání OPL. (časová dotace 6 hodin)

Stalking

Od 1. ledna 2010 se s účinností nového trestního zákoníku dostal i do českého právního řádu, a to jako nový trestný čin Nebezpečné pronásledování. Patří mezi trestné činy narušující soužití lidí a je upraven v § 354. Jeho skutková podstata spočívá v tom, že někdo jiného dlouhodobě pronásleduje, např. vyhledává jeho osobní blízkost nebo ho sleduje, vytrvale jej kontaktuje (písemně, ale i prostřednictvím mobilu či e-mailu), omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, za účelem kontaktu zneužije jeho osobních údajů či jemu nebo osobám blízkým dokonce vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou. To vše za podmínky, že vyhrožování v pronásledované osobě vzbudí důvodnou obavu o život nebo zdraví. Pachateli pak v základní sazbě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, při naplnění kvalifikované skutkové podstaty, je-li pronásledovaným dítě nebo těhotná žena, případně je pronásledujících více či je použita zbraň, na šest měsíců až tři roky.

(časová dotace 2 hodin)

 

Cenová kalkulace:

Paventia o.s. není plátce DPH – uvedené ceny jsou konečné

Balíček 24 hodin dle individuálního výběru                                                                        6000,-Kč

Samostatné kurzy:

Kurz s časovou dotací 2 hodiny                                                                                 670,-Kč

Kurz s časovou dotací 3 hodiny                                                                               1000,- Kč

Kurz s časovou dotací 6 hodin                                                                                 2000,-Kč

Kurz s časovou dotací 7 hodin                                                                                 2340,-Kč

Kurzy lze libovolně kombinovat a je možné využít i témata z roku 2013

Další informace:

Mgr.  Marie Hlušková Paventia o.s., Tel:+420777104136, web: www.paventia.cz, e-mail: hluskova@paventia.cz