Popis Klíčových aktivit projektu

Nová metoda Terapeutické hry - podpora zvládání obtížné životní situace dítěte

Tvorba metodiky Terapeutické hry Projekt sleduje cíl zvýšení kvality formou podpory procesů při zavádění nových a inovativních služeb poskytování sociálních služeb v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny. Projektem bude vypracován metodický postup pro využití metody terapeutické hry, kdy součástí Metodiky bude připravena i hra samotná. V ČR není tato metoda pro cílenou práci na úrovni sociálních a zdravotních služeb péče o ohrožené děti a rodiny využívána. Jedná se o zcela jedinečnou a inovativní metodu. Náplní KA je: a) Příprava Metodiky využití metody terapeutické hry b) Vytvoření terapeutické hry c) Vyhodnocení výstupů a výsledků pilotního ověřování nastavení práce s metodou d) Zapracování závěrů z pilotního ověření do metodiky e) Finalizace metodiky f) Zpřístupnění Metodiky odborné veřejnosti a) Příprava metodiky Garantem po stránce obsahové je pozice Metodika, po stránce odborné, sociální pracovník a odborný garant s konzultantem. Nepřímo bude na přípravě Metodiky spolupracovat i CS pracovníkům v oblasti sociálních a zdravotních služeb, se kterými bude vedena diskuze formou osobních hovorů a konzultací, formou mailové komunikace apod. Budou ověřovány především postoje k zavádění nových metod, možnosti, časová dotace, tolerance, schopnost diagnostiky, ochota učit se, přijímané formy učení, apod. Metodika bude určena všem pracovníkům v oblasti sociálních a zdravotních služeb péče o ohrožené děti a rodiny. Metodika bude vycházet z podložených faktů úspěšnosti gamifikace v oblasti společenských jevů, bude založena na odborných zjištěních a aktuálních informacích využití gamifikace a současně bude podána zcela srozumitelně pro její uživatele. Cílem není vědecká publikace, ale manuál pro pracovníky v péči o rodinu a dítě, který jim bude vodítkem a oporou při řešení metodou zasažených jevů. Metodika bude návodem, jak využít Metody terapeutické hry u dětí a mládeže v tíživé životní situaci, stojícími před zásadním rozhodnutím o formě náhradní péče, vystoupení ze systému náhradní péče, hra pomůže najít identitu jedince zpřístupněním informací o biologické rodině. Metodika bude členěna na kapitoly, kterými její uživatel může volně nezávisle na sobě procházet a přijímat informace. Snahou bude, aby uživatel Metodiky nemusel procházet dlouhými texty, ale aby struktura dokumentu byla intuitivně členěna a uživatel mohl rychle vyhledat informaci, která je ve středu jeho zájmu a postupovat tak aktuálně v práci s klientem. Tomuto zájmu bude uzpůsobena i grafická podoba dokumentu.

Předpokládané stěžejní kapitoly Metodiky: 

1. Úvod 

2. Představení metody terapeutické hry 

3. Historie a současnost využívání gamifikačních metod

4. Jaké problémy metoda může řešit na úrovni sociálních a zdravotních služeb péče o ohrožené děti a rodiny 

5. Jaké změny využití metody přinese? 

6. Organizační průběh aplikace metody 

7. Motivace pracovníka CS pro návrh na využití metody

 Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.