Popis projektu

1. Nedostatečnost stávajících metod a postupů pro řešení problému v oblasti práce s ohroženými dětmi a rodinami. 
2. ČR se v Úmluvě o právech dítěte zavázala k zabezpečení práv dětí, byla vytvořena Národní strategie ochrany práv dětí Právo na dětství s cílem vytvořit systém, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte ... Není ale dořešeno vytvoření systému informací o dostupných službách při řešení různých životních situací. Děti pocházející z dysfunkčních rodin se často ocitají v obtížné životní situaci jsou postaveny před zásadní životní rozhodnutí , se kterým se nedokáží vyrovnat, natož na utváření své budoucnosti participovat. Zákon umožňuje dětem jistou míru rozhodování, ale děti jsou frustrované, nedokáží posoudit, co je pro ně nejvhodnější. 
3. Problém s přijímáním informací u dítěte.  
4. Nedodržení práva dítěte na povědomí o svých biologických rodičích
 
Problémy kraje kopírují problémy celé ČR. 
1. Nedostatečná efektivita výkonu soc. služeb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v Jižních Čechách rozšířeny velmi nerovnoměrně (vyplývá z Akční plán Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb Jihočeského kraje) a jsou tedy prioritou č.1 Kraje (str. 19). 
Žadatel zabezpečuje umisťování dětí do náhradní péče, má s tímto dlouhodobé zkušenosti. V roce 2015 provedl místní interní šetření mezi 26 dětmi, které se týkalo sledování: potřeby vědět co bude, potřeby znát svou minulost, zjištění míry dostatku informací. Všechny tázané děti měly uvedené potřeby a 87% dětí pociťovalo nedostatek informací. 
Projekt vychází i z šetření žadatele z konce roku 2015, kdy byli kontaktováni sociální pracovníci a poskytovatelé služeb v oblasti dítěte a rodiny. Byly zjišťovány jejich potřeby. Mimo potřeby stabilní legislativy bylo druhu potřebou nedostatek informací, přenos zkušeností mezi kraji, zkušeností ze zahraničí, seznamování se s novými osvědčenými postupy práce. 
Šetření bylo provedeno formou polostrukturovaného rozhovoru ve skupině či individuálně.
JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ?
 
  1. Nedostatečnost stávajících metod a postupů pro řešení problému v oblasti práce s ohroženými dětmi a rodinami. 

  2. ČR se v Úmluvě o právech dítěte zavázala k zabezpečení práv dětí, byla vytvořena Národní strategie ochrany práv dětí Právo na dětství s cílem vytvořit systém, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte ... Není ale dořešeno vytvoření systému informací o dostupných službách při řešení různých životních situací. Děti pocházející z dysfunkčních rodin se často ocitají v obtížné životní situaci jsou postaveny před zásadní životní rozhodnutí , se kterým se nedokáží vyrovnat, natož na utváření své budoucnosti participovat. Zákon umožňuje dětem jistou míru rozhodování, ale děti jsou frustrované, nedokáží posoudit, co je pro ně nejvhodnější. 

  3. Problém s přijímáním informací u dítěte.  

  4. Nedodržení práva dítěte na povědomí o svých biologických rodičích

 

Problémy kraje kopírují problémy celé ČR. 

 
 

JAKÝ JE CÍL PROJEKTU ?

Prioritním cílem projektu je proces podpory CS k využívání nové metody Terapeutické hry, která se zaslouží o zlepšení fungování systému péče o ohrožené děti a rodiny v problémové oblasti umisťování dítěte do náhradní rodinné nebo ústavní péče. 

 

V rámci projektu bude připravena metodika práce s Metodou terapeutické hry . K naplnění cíle budou realizovány workshopy s účastí CS projektu pracovníky v sociálních službách v oblasti péče o dítě a rodinu,

Cílem je zpracování Metodiky terapeutické hry včetně hry samé, realizace 21 workshopů za účasti min. 252 osob CS, které se naučí pracovat novou metodou. Zapojeno bude 14 poskytovatelů. Cíl bude naplněn po 24 měsících v březnu 2019.