Techniky a metody práce Paventia z.s. v NRP

Sociálně-právní poradenství – emailové konzultace

Klient se na nás obrátí s dotazem sociálně-právního charakteru, jako například:  informace o postupu přijetí dítěte do rodiny, sociální dávky, dostupné služby pro rodiny a kontakty na vhodné odborníky, poskytnutí informačních materiál ……. Pracovník vyhledá odpověď v zákonech ČR, odpověď zkonzultuje s partnerem Paventia o.s., sociálními odbory a dalšími odborníky.

 

Psychologické poradenství a psychoterapie

Pokud klienti řeší vztahové, osobní nebo výchovné či bude chtít přestat kouřit, je možné prostřednictvím webových stránek www.paventia.cz sjednat si schůzku se zkušeným psychoterapeutem  Mgr. Zbyňkem  Bohdalem https://www.bohdal.net Jako registrovaný adiktolog také nabízí možnost ambulantní léčby závislosti na alkoholu, drogách a jiných omamných či psychotropních látkách, léčbu patologického hráčství event. jiných závislostí a to formou individuálních, skupinových nebo kombinovaných setkání realizovaných formou kognitivně behaviorální psychoterapie., . Schůzka trvá cca. 60 minut a může dojít k dlouhodobému a pravidelnému setkávání. Základní metodou je rozhovor.

 

Svépomocná skupina pro náhradní rodiče

Internetová diskuze

Na internetových stránkách www.paventia.cz je možné vstoupit do diskusního fóra, které umožní setkávání náhradních rodičů, výměnu zkušeností apod. Výhodou této formy svépomocné skupiny je časová flexibilita, úspora nákladů pěstounských rodin – rodiny nemusejí nikam jezdit, vyřizovat si uvolnění z práce a podobně.

 

Osobní setkání

Účastníci skupiny mohou spolu sdílet podobné zkušenosti, inspirovat se řešením problémů, dovolit si projevit emoce v bezpečném prostředí, aj. Pracovníci řídí proces setkání a zapojují se do podpory spolu s ostatními účastníky. Součástí setkání jsou i odborné přednášky zaměřené na potřeby náhradních rodičů.

příprava na setkání dítěte (+jeho náhradní rodiny) s biologickým rodičem, asistovaný kontakt

V případě potřeby sociální pracovnice nebo náhradního rodiče může Paventia o.s. pomoci  připravit a uskutečnění setkání mezi dítětem a jeho biologickým rodičem. Pracovník či o další dojednaní odborníci doprovází všechny zúčastněné ještě před setkáním, vyhodnocuje situaci. V případě, že se všichni cítí připraveni na setkání, pomáhá při něm vytvořit bezpečné prostředí pro všechny účastníky. Dále se podílí na stanovení pravidel dalšího kontaktu mezi dítětem a biologickým rodičem – uzavření dohody o Kontaktu. Více v metodice asistovaného kontaktu.

 

 

Principy práce Paventie z.s

Zájem dítěte

Zapsaný spolek Paventia má uděleno pověření k sociálně-právní ochraně dítěte dle zákona č. 114/1988 Sb.. Středobodem veškerých aktivit občanského sdružení je samotné dítě a jeho nejlepší zájem – naplnění potřeby bezpečí a jistoty, potřeby otevřené budoucnosti, potřeby smysluplného světa, potřeby stálosti vztahů a potřeby osobní identity. Občanské sdružení Paventia se snaží maximálně přispívat k naplňování základních potřeb zdravého vývoje dítěte a pomoci náhradním rodičům v tomto nelehkém úkolu.

 

Komplexní podpora

Zapsaný spolek Paventia funguje na principu komplexní podpory: propojuje individuální péči o klienta (rodinu) zaměřenou na holistické pojetí osobnosti.  Snažíme se o komplexní podporu náhradních rodin v bio-psycho-sociálním kontextu.

respekt ke klientovi a jeho situaci

Každou žádost klienta o pomoc a podporu považujeme za důležitou. Respektujeme jeho potřeby, přání, obavy, stížnosti a vše se snažíme skombinovat s našimi schopnostmi a možnostmi v dané situaci pomoci. V popředí je vždy zájem klienta.

 

Rozsah služby odborného poradenství

1 – informace- předání informace o zákonu, paragrafech, informace o jiných pomáhajících informacích organizacích, předání kontaktu

2 – rada – vážení situace uživatele, nabízení alternativ řešení, posuzování výhod a nevýhod jednotlivých řešení, vysvětlování obsahu právních dokumentů a dalších listin

3 – pomoc - pomoc při zvoleném řešení, při sepisování dopisů, návrhů, vyplňování formulářů apod.

 

Lhůty pro vyřizování služeb odborného poradenství

Služby jsou uživatelům poskytovány neprodleně po uzavření ústní dohody o poskytování služby. Jestliže situace uživatele vyžaduje pro řešení delší termín, je uživatel s postupem seznámen a jsou s ním dohodnuty termíny dalších konzultací, vždy s ohledem na uživatelovu situaci. Pokud se uživatelé služeb obracejí na poradnu s žádostí o pomoc dopisem nebo internetem, poradna garantuje odpověď do 7 pracovních dnů. Pokud je zjištění potřebných informací komplikovanější nebo je poradna krátkodobě uzavřena, je uživatel služby informován o dalším postupu před vypršením výše zmíněné lhůty.

 

O každém kontaktu s uživatelem služby - osobním, telefonickém, internetovém, písemném je pořizován záznam.

 

Ukončení poskytování služby odborného poradenství

Poskytovaní služby je ze strany poradny ukončeno dosažením uživatelova zakázky, to znamená, že uživatel je schopen na základě poskytnutých věcně správných rad a informací zvolit strategii jednání, která povede k řešení jeho situace. Dalším způsobem ukončení služby je vznik situace, kdy uživateli již není možné dále poskytovat službu z důvodu vyčerpání možností poradny. V takovém případě musí být uživatel na situaci upozorněn a nabídnuta mu další alternativa postupu nebo kontakt na vhodné instituce. Uživatel může spolupráci ukončit kdykoli.