Pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Oblast náhradní rodinné péče /dále jen NRP/ se v poslední době stává často diskutovaným tématem nejen v kruzích odborné veřejnosti, ale začíná se čím dál více dostávat i do médií a tím i mezi veřejnost laickou. Mnohdy se setkáváme s informacemi neúplnými či zkreslenými a nezřídka můžeme narazit i na informace nepravdivé, které nepřejímají pouze lidé, kteří se v této oblasti nepohybují, ale i lidé, kteří mají s touto problematikou co dočinění, ať již v rámci poradenství či přímé péče o ohrožené děti. A v neposlední řadě mnohdy zkreslené informace dostávají i lidé, kteří uvažují nebo se již odhodlali přijmout „cizí“ dítě do své péče. Ti po té přicházejí s předsudky, nereálnými požadavky a očekáváním. Rádi bychom Vám pomohli při Vašem rozhodování, zda se stát náhradním rodičem.

 

Nejprve se zamyslete nad těmito otázkami:

 

Výchova dítěte je velmi fyzicky i duševně náročná - mám dostatek fyzických a duševních sil?

Jsem ochotna či ochotný přijmout náhradní dítě takové jaké je?

Budu mít dostatek finančních prostředků?

Je mé rodinné či partnerské zázemí stabilní?

Jsem Já popřípadě i můj partner či partnerka ochoten/a vzdát svého pohodlí?

Jsem opravdu ochotna/ý, chopena/ý věnovat se plně dítěti?

Jsem ochotna či ochotný plně se přizpůsobit potřebám nové rodiny?

Jsem připravena či připravený na reakce okolí?

Budu moci skloubit svou profesní roli s rolí rodiče?

Uvědomuji si, co obnáší výchova dítěte?

Jaké dítě jsem schopna/ý či ochotna/ý přijmout?

Co mohu dítěti nabídnout?

Jsem schopna/ý přijmout dítě i s jeho minulostí?

Jsem schopna/ý se vcítit do pocitů dítěte?

Budu schopna/ý a ochotna/ý hovořit s dítětem o jeho minulosti a původní rodině?

 

O těchto otázkách s Vámi bude dále diskutovat sociální pracovnice a další odborníci v procesu zprostředkování NRP.

 

  Přemýšlíte jakou roly v povaze a chování dítěte sehrávají geny?

 

Nejen náhradní rodiče přemýšlejí, jaký vliv mají geny v chování jejich dítě i tato otázka je důležitá při rozhodování stát se náhradním rodičem.

Ilustrační obrázek Videorozhovor Anketa mezi psychology - jak dalece je možné změnit charakter dítěte výchovou?

Podívejte se na video anketu předních odborníků v oblasti psychologie