Zprostředkování NRP

Zjednodušeně můžeme říci, že zprostředkování je proces, kdy jsou spojovány dvě odlišné skupiny. V jedné jsou děti, které potřebují pomoc, a pro které hledáme nějaké náhradní řešení péče a výchovy, když selže původní rodina. A v druhé je skupina lidí, kteří mají zájem, ať už je motivace jakákoliv, takové dítě přijmout. Aby vše probíhalo v zájmu dětí, bylo nutné vymezit jasná pravidla. Tyto pravidla (normy) upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

 

Pokud jste si jisti, že si přejete stát se náhradními rodiči je nutné:

 1. kontaktovat obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zde se obraťte na sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči. Sociální pracovnice s vámi provede:

Pohovor: zjistí Vaší motivaci k náhradnímu rodičovství, o jaký druh NRP máte zájem a Vaše představy o dítěti.

Sociální pracovnice Vám předá formulář žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny a zprostředkování náhradní rodinné péče a další formuláře k vyplnění jako je:

 • dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče,
 • dotazník s požadavky na svěřené dítě,
 • dotazník o zdravotním stavu
 • dotazník pro zaměstnavatele.

Požádá Vás o vyplněnou žádost o NRP a dotazníky. V případě, že žádáte o osvojení, žádost obsahuje i vaše písemné vyjádření, zda souhlasíte s tím, abyste po uplynutí 18 měsíců od právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů byli zařazeni též do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny nebo zda žádáte výlučně o osvojení dítěte z ciziny. Dále pak:

 • Souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny a písemný souhlas
 • Doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky
 • Stručný životopis
 • Rodný list
 • Oddací list, popř. rozvodový rozsudek

 

Sociální pracovnice Vás také navštíví u Vás doma, aby zjistila Vaší bytovou a rodinnou situaci.

Veškeré informace o Vás předá sociální pracovnice Krajskému úřadu.

 

2.     Krajský úřad u Vás provede odborné posouzení žadatelů o NRP:

 • Zjištění bezúhonnosti žadatele,
 • posouzení charakteristiky osobnosti, psychického stavu, zdravotního stavu,
 • vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče do rodiny,
 • posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny,
 • zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny,
 • u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu odborné posouzení navíc zahrnuje zhodnocení speciální přípravy určené pro žadatele o tuto formu NRP a posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.

3.   Krajský úřad Vás pozve na psychologické vyšetření.

4.   Lékař KÚ základě Vámi doložených lékařský zpráv vypracuje zdravotní posudek.

5    Absolvování kurzu přípravy.

6.   Po té Vás opět pozvou na krajský úřad, kde budete psychologem a sociální pracovnicí seznámeni s výsledky odborného posouzení.

7.   Po kurzu přípravy nastává období očekávání - uvědomte si prosím, že i v případě biologického rodičovství musíte čekat na narození dítěte.

 

 

Překročit práh

Dokument o tom, co čeká zájemce o náhradní rodinnou péči na cestě za dítětem

Rozhodnutí vzít si dítě do pěstounské péče není jednoduché. Jaké podmínky musí žadatel splnit a jaké kroky udělat? V dokumentu budete sledovat příběh mladé rodiny, která si chce vzít dítě do náhradní rodinné péče. Také navštívíme rodinu, která už o několik dětí pečuje a může se podělit o své zkušenosti.

 

 Náhled 

Zdroj: Česká televize