Projekt - Umění, které léčí

Projekt byl podpořen z prostředků Grantového programu Jihočeského Kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2014

 

                                             

 

 

Základní informace o projektu

Děti umístěné v náhradní rodinné péči se musejí vyrovnávat s následky CAN syndromu, ústavní deprivace
a frustrace. To vše má za následek poruchy v soc. vztazích jako je nízké sebehodnocení, poruchy
komunikace, poruchy interpersonálních vztahů, neschopnost empatie a přesouvání odpovědnosti
na společnost. U dětí, které trpěly syndromem CAN je zaznamenána zvýšená incidence poruch chování,
zvýšený výskyt sociálně patologických jevů, včetně zneužívání OPL. Pro úspěšnou minimalizaci následků
výše uvedených negativních vlivů na rozvoj osobnosti dítěte v náhradní rodinné péči je klíčová terapeutická
funkce náhradní rodiny. Arteterapie je výtvarné tvoření, při kterém není důležitý výsledek, ale proces tvorby,
radost z činnosti. Způsob práce v tomto smyslu může působit jako prevence vzniku nežádoucího chování,
přispívat k rozvoji osobnosti dětí, k sebepoznání, uvolnění napětí apod..

Hlavním cílem projektu je:

Zvýšení sebevědomí dítěte:

prostřednictvím aktivního zapojení dítěte do přípravy výstavy, kde se bude dítě
prezentovat svým výtvarným projevem, dodá dítěti pocit důležitosti a umožní zvýšení
jeho sebehodnocení. Pozitivní hodnocení sebe i druhých je předpokladem pozitivního
mravního vývoje. Děti budou při činnosti často chváleny a vedeme k tomu,
aby poděkovaly, když jim někdo pomůže, zatleskaly, když se někomu něco podaří
apod. V závěrečných rozhovorech děti budou vybízeny, aby vyjadřovaly své názory
a postřehy nejen na své výtvory, ale také na díla ostatních. Vedeme je k tomu,
aby viděly něco pozitivního nejen u sebe, ale i u druhých dětí.

Rozvoj interpersonálních vztahů:

samotný proces tvorby bude vyžadovat spolupráci celé rodiny, což přispěje
k prohloubení interpersonálních vztahů v rodině.
Kreativita
Pomocí tvořivosti nachází člověk nové cesty, dospívá k pokroku a poznání. Proto by
se tvořivá činnost měla rozvíjet již u malých dětí. Děti se prostřednictvím tvořivých,
výtvarných činností naučí využívat svoji představivost, soustředit se a být samy
se sebou, vyjádřit své pocity a city a vidět svět očima druhého. Tvořivá činnost přispívá
také k tomu, aby se dítě nebálo projevit jako osobnost a nemělo obavu zkusit něco
nového - experimentovat apod.

Projevování citů

Děti se naučí komunikovat (vyjadřovat své city, pocity), když mají příklad ve svém
okolí, když cítí v dospělých autentičnost, opravdovost. Proto je důležité vyjadřovat své
city přirozeně, klidně, spontánně a totéž podporovat i při vyjadřování dětí. Výtvarnými
činnostmi je možné dosáhnout toho, aby děti byly ke svým pocitům vnímavější - naučily
se jim rozumět, rozeznávat je.

Empatie

Projevy prosociálního chování, jako je pomoc, dárek, solidarita, vyplývají ze soucitu,
z poznání potřeb druhého - z empatie. Empatie zjednodušuje komunikaci. V kolektivu
se stávají neoblíbení ti, kteří zůstávají soustředěni sami na sebe, ti, co nejsou ochotni
"překročit svůj stín". Rozvoj empatie podporuje vhodně navozená atmosféra, motivace,
společné prožitky při výtvarných činnostech, vyprávění a rozhovorech.

Financování projektu                             

Celkové uznatelé náklady projektu          :    56.000,-Kč

Výše poskytnuté dotace                        :    30.000,-Kč           

Spoluúčast                                           :    16.000,-Kč

 

 

Projekt byl podpořen z prostředků Grantového programu Jihočeského Kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2014.