ADHD

ADHD -  Attention Deficit Hyperactivity Disorder

 Do češtiny lze tento výraz přeložit jako hyperaktivitu s poruchou pozornosti. V českém odborném tisku se setkáme s názvem hyperkinetická porucha. Jedná se o neurovývojovou poruchu charakteristickou především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou. Všechny tyto příznaky se projevují už od raného dětství. Je zajímavé, že příznaky impulzivity a hyperaktivity se projevují třikrát až pětkrát častěji u chlapců. Ti tak na sebe poutají mnohem větší pozornost, protože ADHD je u nich rozpoznatelná snáze než u opačného pohlaví. Okolím jsou pak považováni za „zlobivé“, „uličnické“ apod. Dívky častěji postihuje porucha pozornosti a společnost je proto vnímá spíše jako nenápadné, či „hloupé“.   Dnes je i v Česku běžně používaná zkratka ADHD, ta v zásadě definuje dvě poruchy, které se ve svém výskytu často doplňují.

 1. porucha aktivity a pozornosti
 2. hyperkinetická porucha chování

Přehled příznaků ADHD u dětí:

 • jsou nepozorné při školních úkolech, opomíjí detaily, dělají chyby z nepozornosti,
 • neudrží trvale pozornost při úkolu nebo při hře,
 • pokud jim někdo zabrání v činnosti, kterou musejí následně ukončit, jsou impulsivní a afektované,
 • působí, že během rozhovoru neposlouchají,
 • i když pochopí instrukce, nedokončují úlohy,
 • mají problém naplánovat si své aktivity,
 • nesnášejí úkoly vyžadující soustředění a trpělivost,
 • ztrácejí věci, hračky, školní potřeby atd.,
 • vnější podněty snadno přeruší jejich soustředění,
 • zapomínají na své denní úkoly a povinnosti,
 • nedokáží klidně sedět, vrtí se na židli, hrají si s rukama,
 • pobíhají nebo lezou často v nevhodných situacích,
 • obtížně zachovávají klid a ticho,
 • jsou stále v pohybu,
 • neustále hovoří,
 • často vyhrknou odpověď před dokončením otázky,
 • dělá jim potíže čekat, až na ně dojde řada,
 • často přerušují ostatní,
 • mají silné emoční projevy i na drobné podněty,
 • bývají  sociálně nevyzrálé, mají komunikační problémy.

 

Příznaky ADHD dle věku dítěte

ADHD patří k poruchám, u kterých se příznaky a jejich intenzita mění během vývoje jedince. Rozdíly jsou také mezi chlapci a dívkami. Vždy je potřeba přihlížet k tomu, kolik je dítěti let a zamyslet se i nad tím, nemáme-li na něj například přehnané nároky.

 

 

 

Kojenecký věk

 Některé z příznaků ADHD jsou ve vývojově přiměřené podobě patrné již v kojeneckém a batolecím období.  A byť u kojenců není ADHD možné diagnostikovat, dají se u nich vypozorovat určité projevy hyperaktivity. Zatímco si novorozenec bez příznaků hyperaktivity obvykle vytvoří určitý rytmus střídání bdělosti, pláče, krmení a spánku, hyperaktivní dítě mívá nápadně nepravidelný režim. Někdy prospí celý den, ale v noci je aktivní, projevuje se u něj zvýšená dráždivost, více křičí nebo pláče častěji a jakoby bez důvodu. Chování dítěte matku vyčerpává a vyvolává u ní otázku, zda svému dítěti správně rozumí. Dobrou zprávou však je, že se u většiny takto se projevujících novorozenců stav postupně upraví a ADHD se u nich plně nerozvine.

 Batolecí věk

Příznaky ADHD v batolecím období už mají mnohem konkrétnější obrysy. U dětí je možné pozorovat větší neklid, živost, nebo nevyrovnaný vývoj, kdy dítě například začíná lézt, aniž by umělo sedět, nebo dříve mluví a později chodí. Neklidné dítě vyžaduje od členů rodiny a zejména od matky více pozornosti kvůli svým nepředvídatelným reakcím, nebezpečí pádů a úrazů.

 Předškolní věk

 Předškolní hyperaktivní děti jsou velmi živé, jako by byly stále „na pochodu“. Neustále po něčem šplhají, někam se dobývají. Působí jako natažené na klíček, neustále vyžadují pozornost okolí, kterou však není nikdo schopný naplnit. Některé děti mívají problémy při začlenění do předškolích zařízení, protože i zde je již po dítěti požadována schopnost podřídit se a odložit na chvíli bezprostřední uspokojení svých potřeb. Pro rodiče pak největší zátěží bývá zvýšená náladovost dětí a sklon k podrážděnosti, hněvu a neposlušnosti. Jakkoliv je však toto období pro rodiče těžké, většinou považují dítě stále ještě za zvladatelné.

 Školní věk

 Nejnápadněji se ADHD projevuje při nástupu do školy,  nejvíce dětí je diagnostikováno mezi šestým a devátým rokem. Ve školním prostředí a při rostoucích nárocích na dítě se výrazněji projeví poruchy soustředění a neshody v kolektivu. Po dítěti se žádá ukázněnost, schopnost ovládat se, podat výkon, soustředit se. Tyto požadavky není schopno vzhledem ke svým problémům splnit. Ve školním věku se výrazněji projeví poruchy soustředění a neshody v kolektivu. Děti jsou pro různé přestupky velmi často napomínány.  Za špatné školní výsledky a napomínání za různé přestupky je dítě v podstatě trestáno dvakrát, jednou ve škole, jednou doma. Vzrůstají problémy s vrstevníky. Rodiče prožívají pocity výchovné bezradnosti  a neúspěšnosti, často jeden druhému vytýkají buď velkou přísnost nebo benevolenci.

 Adolescence

 S příchodem adolescence se hyperaktivita zmírňuje. Stále však přetrvává nesoustředěnost, nedostatečná vytrvalost, nespolehlivost a další přidružené komplikace jako jsou deprese, úzkosti, poruchy chování a zneužívání návykových látek. Právě klesající hyperaktivita v tomto věku rozšířila mýtus o ústupu ADHD spolu s dospíváním. Současné průzkumy však jasně ukazují, že až u 80 procent adolescentů, kteří v dětství ADHD trpěli, projevy přetrvávají a až 60 procent pacientů může vykazovat některé příznaky ADHD i v dospělosti.

Dospělost

 Dospělým trpícím ADHD dělá problémy soustředit se na konverzaci, ztrácejí a hledají běžné předměty, zapomínají na schůzky a termíny. Často selhávají při organizaci práce, postupují chaoticky, nedokončují úlohy. Jsou impulzivní, což se projevuje netrpělivostí, ukvapenými rozhodnutími a nákupy, kterých později litují. Častěji riskují při jízdě, jsou původci četných dopravních nehod. Mají sklony ke zneužívání drog a alkoholu. Na druhou stranu bývají kreativní.

 Není jednoduché být rodičem dítěte s ADHD. Dříve či později pocítíte únavu, protože musíte připomínat stále stejné věci, neustále dohlížet na psaní úkolů a znovu a znovu nakupovat ztracené školní pomůcky .Právě rodiče jsou klíčovou osobou ve správné léčbě dítěte, i když neexistuje přesný návod, jak na to, a je vždy potřeba vyhledat odbornou pomoc, existuje celá řada obecných pravidel, návodů a triků, které vám mohou mohou v boji s poruchou ADHD pomoci.

Zdroj: https://www.adehade.cz