Teorie o hierarchie potřeb

Teorie o hierarchie potřeb

Americký psycholog Abraham Harold Maslow je autorem teorie o hierarchie potřeb. Princip této teorie vychází z pravidla, které říká, že je nejprve nutné uspokojit nižší potřebu, aby mohla být uspokojena potřeba vyššího stupně. Pro lepší pochopení vytvořil tak zvanou pyramidu potřeb. V prvním základním patře se nacházejí fyziologické potřeby: jídlo, pití, vyměšování, dýchání. Bez naplnění těchto základních potřeb není lidské tělo schopné dlouhodobě fungovat. Druhé patro pyramidy je tvořeno potřebou bezpečí. Ve třetím stupni pomyslné pyramidy se nachází sociální potřeby jako zařazení do společnosti, potřeba přátelství, milovat a být milován. Čtvrté patro je tvořeno potřebou společenského uznání a úcty. Pod čímž si lze představit jak pozitivní hodnocení sebe sama, tak vysoké hodnocení a uznání ostatních členů společnosti. Na vrcholku pyramidy se nachází potřeba sebeaktualizace, nebo také seberealizace. Tato potřeba je naplněna může-li se jedinec rozvíjet a osobnostně růst tak, jak si sám představuje.

Obrázek: Maslowova pyramida potřeb

Převzato z :https://halek.info/www/prezentace/marketing-cviceni4/mcvp4-print.php?projection&l=05

 

Zdroje:

Chomátová, K., Chomátová, H. (2006). Duševní hygiena. Psychologie zdraví. Praha: Česká zemědělská univerzita

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál

Nakonečný, M. (1997). Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia

Švancara, J. (2003). Emoce, motivace, volní procesy. Studijní příručka k předmětu Obecná  psychologie II (prožívání, jednání). Brno: Psychologický ústav FFMU v Brně