Více informací o rodinných konferencích

Paventia z.s. se v roce 2015 zapojila do projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“
s cílem obohatit možnosti práce s rodinou a vytvořit funkční podobu modelu pro naše prostředí.
Paventia z.s. disponuje vyškoleným administrátorem rodinných konferencí.

 

Co se děje v rámci rodinné konference?

Rodinná konference vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci na rodině jako takové – metoda přináší pouze postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a zdroje vedoucí k řešení, podporuje a zplnomocňuje rodinu v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější – sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí, využívá tak přirozených vazeb komunity.

Každá rodinná konference je jedinečná, protože jsou to lidé – děti, rodiče, prarodiče, další příbuzní, přátelé, sousedé, spolužáci, důležití známí tvořící širší rodinu kolem dítěte, kteří pomáhají rodině při rozhodnutí, jak chce svou momentální situaci řešit.

Při její přípravě je důležité zajistit, aby tento okruh kolem dítěte byl co nejširší. Čím více lidí, tím více pohledů, porozumění a příležitostí přijít s nápadem, či možnou pomocí.

 

Charakteristika rodinné konference:

  • jde o rozhodovací model (cílem je najít řešení pro dítě v nějak pro něj nevhodné situaci)
  • začíná otevřenou, jasně zformulovanou otázkou, která postrádá náznak řešení (tuto otázku klade rodině sociální pracovník dítěte z OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dítěte)
  • vlastníkem konference je rodina a její síť (rodina má své členy, zvyky, kulturu, místo, čas, prostor a plán)
  • konferenci pomáhá domlouvat a připravovat a organizovat nezávislý a nezaujatý koordinátor (v metodě a postupech proškolený laik)
  • rodina má právo na informace, soukromý čas a bezpodmínečné přijetí svého plánu (pokud je pro dítě bezpečný a právně v pořádku)

 

Průběh rodinné konference:

Na samotné konferenci se v úvodní části sdílí informace a důvod k uspořádání konference a pokládá se otázka, kterou by rodina měla společně vyřešit. Této fáze se kromě rodinných příslušníků účastní také sociální pracovník OSPOD, případně další pozvaní odborníci, kteří zde mohou rodině nabídnout své služby.

 

Následuje druhá fáze – soukromý čas rodiny - ve kterém rodina probírá informace, které se dozvěděla a vypracovává společně plán řešení – přítomni jsou pouze rodinou pozvaní členové a děti, sociální pracovník, ostatní odborníci ani koordinátor přítomni nejsou, koordinátor zůstává nadosah – rodina vypracovává plán, který je pro všechny přijatelný, realizovatelný, s rozpracovanými úkoly a způsoby kontroly průběhu realizace plánu.

 

Konference končí představením plánu a jeho přijetím sociálním pracovníkem OSPOD.

 

V průběhu příprav i konference samotné je to koordinátor, který odpovídá za proces a komunikaci s dětmi a pozvanými členy, rodina je ale sama odpovědná za svůj plán a jeho naplňování.