Případové konference - facilitace

Co je Případová konference:

Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu.

 

Cílem je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán péče. Případové konference umožňují zejména rychle reagovat na vzniklou situaci v rodině, vytvářet podpůrnou síť pro rodinu a společně hledat způsoby řešení.

 

 

Dostali jste se do níže uvedené situace?

 • rodina se ocitá v nesnázích – v natolik obtížné a rizikové situaci, která ohrožuje celkový sociální status všech jejích členů, zvláště pak zdraví a vývoj dětí
 • finanční a bytové problémy v rodině, závislost na návykových látkách některého z rodičů, nemoc rodiče, vážné výchovné problémy dítěte
 • Rodiny s mnoha problémy vyžadující multidisciplinární přístup, rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, rodiny zanedbávající nebo nezvládající výchovu dětí aj.
 • když se dítě ocitá v takové situaci, která vyžaduje umístění mimo rodinu, např. posuzování situace dětí s podezřením na syndrom CAN, když situace v rodině je natolik vážná, zhoršuje se, že je třeba řešení hledat co nejrychleji, nejefektivněji ve spolupráci všech zainteresovaných osob aj. když dítě přechází do nového prostředí – plán přípravy dítěte na změnu, např. nástup do ústavní výchovy, náhradní rodinné péče nebo návrat dítěte z ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče do biologické rodiny, odchod z náhradní péče a osamostatnění na prahu dospělosti aj.
 • když je dítě dlouhodobě umístěno mimo rodinu a je nutné průběžně vyhodnocovat podmínky umístění a hledat další možná řešení, tzv. revize nařízené ústavní výchovy
 • u obtížných, selhávajících nebo nezdařených forem náhradní rodinné péče např. výchovně náročná období dětí vyrůstajících v náhradních rodinách, pomoc rodinám s příbuzenskou formou NRP, při riziku odebrání dítěte z náhradní rodinné péče
 • u zvlášť komplikovaných případů, kdy problém klienta je řešen na různých úrovních a stupních, kdy pomoc přichází z různých zdrojů, ale každý řeší problém ze svého úhlu pohledu bez možnosti vzájemné komunikace a reflexe, nebo v případě, kdy byly pro klienta vyčerpány všechny možnosti pomoci, podpory, nabídky služeb, „nástroje“ pomáhající řešit jeho problém a je potřeba získat další náměty
 • pokud rodina příliš nespolupracuje a v zájmu dítěte je potřebné zvýšit kvalitu jeho života

 

 

Kdy svolat případovou konferenci?

 • Když je zapotřebí pomoci dětem a rodinám v naléhavých případech:
 • když je potřeba vyhodnotit situaci dítěte a získat informace z různých úhlů pohledu
 • když je potřeba sladit spolupráci v okolí dítěte, rozdělit odpovědnosti a koordinovat péči
 • když je potřeba jednotný postup všech zúčastněných a rychlá koordinace práce s dítětem v krizi a jeho okolím
 • když je nutné přijmout zásadní rozhodnutí v životě dítěte, např. posuzování návrhů na předběžné opatření, odebrání dítěte z rodiny..atd…

 

 

Co nám případová konference může přinést?

 • přináší nový rozměr do práce s ohroženým dítětem a rodinou
 • umožňuje, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu
 • umožňuje konkrétní pomoc rodině a ohroženému dítěti
 • povzbuzení, aktivizace, zjištění, že zdánlivě neřešitelná situace není skutečně neřešitelná
 • prostor ke vzájemnému informování se, výměně nezbytných informací
 • na jednom místě dohodneme plán péče a osobně se poznáme, můžeme si tak lépe vyjasnit svá očekávání
 • mít představu o tom, jak se rodič či dítě projevují v jiných prostředích, v interakci s jinými profesionály
 • umožňuje koordinovat aktivity v souladu se zájmem dětí a vytvořit otevřený a prostupný systém pomoci a podpory, který pružně reaguje na aktuální potřeby ohroženého dítěte a typ problému
 • je to místo pro navázání osobní spolupráce a sladění komunikace jednotlivých subjektů
 • motivuje a vrací oprávnění a odpovědnost do rukou klienta
 • je to prostor pro klienta, v němž se nemusí bát mluvit o svém problému a v němž hledá řešení ne v konfrontaci, ale ve spolupráci s odborníky, které by zřejmě sám nikdy neoslovil

 

 

zdroj: Rozum a Cit z.s., publikace NA JEDNÉ LODI aneb Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti - na tomto odkazu najdete ucelené informace k případové konferenci. Publikace zveřejněna na základě písemného souhlasu Rozum a Cit z.s.

 

Chtěli byste situaci v rodině řešet prostřednictvím případové konference? 

KONTAKTUJTE PRACOVNÍKY PAVENTIA Z.S.

Kontaktujte nás

Případové konference