Informace o mediaci

Co je mediace ?

 

Mediace jako jedna z forem alternativního řešení sporů (tzv. Alternative Dispute Resolution, zkráceně ADR) je důvěrná cesta jak řešit spory pomocí nestranného mediátora. Umožňuje účastníkům, aby svůj spor, konflikt nebo nedorozumění řešili aktivně, aby s pomocí mediátora sami nalezli takové smírné řešení, které jim bude nejlépe vyhovovat, a současně aby v nejvyšší možné míře zachovali nebo obnovili své dosud dobré vztahy i vzájemnou komunikaci. Z mediace nikdo neodchází jako poražený, všechny strany jsou vítězi, protože se jim s pomocí mediátora podařilo pochopit jejich rozdílné potřeby a k oboustranné spokojenosti vyřešit složitou situaci - problém, jenž mezi nimi vyvstal a ohrozil jejich dosud dobré vztahy.

Mediaci je možné použít v mnoha oblastech života, např. v obchodních, právních, komunitních, pracovních, rodinných, ale také v diplomatických záležitostech. V zemích s dobře fungující justicí (např. USA, Německo, Francie) je mediace velmi častým a vyhledávaným způsobem řešení sporů, a to jak obchodních tak civilních (rodinných, pracovních, sousedských apod.). Důvody k tomu spočívají zejména v rychlosti mediace a nízkých nákladech. Mezi další důvody, pro které lidé dávají mediaci přednost před soudním řízením, patří důvěra v osobu mediátora, možnost hledání nových řešení (i takových, která zákon nepředpokládá), mlčenlivost, k níž je mediátor zavázán, důvěrnost celého procesu mediace, neutralita mediátora i svoboda rozhodnutí (účastníci mediace sami rozhodují o řešení svého sporu).

Na rozdíl od řízení před soudem mediace dovoluje dosáhnout toho, že:

  • budou zohledněny zájmy, kterým by v soudním řízení nebyla věnována žádná pozornost
  • budou sníženy náklady na řešení sporu i následky konfliktu
  • může být nalezeno nebyrokratické a flexibilní řešení sporu

 

Cílem mediace je nalezení takového řešení, které bude nejlépe odpovídat potřebám a zájmům jednotlivých stran, řešení, jež bude jako dohoda znesvářených stran postaveno na jejich vzájemné kooperaci. Snahou mediace, na rozdíl od řízení před soudem, není nalezení a označení viníka ani nalezení objektivní pravdy.

 

Kdo je mediátor ?

Mediátor je odborník na komunikaci, který je školený v pomoci lidem, aby vzájemně pochopili své jedinečné, ale mnohdy odlišné názory na stejnou věc. Využívá přitom metody vycházející z oblastí řešení konfliktů a mezilidské komunikace. Právě podpora a obnovení komunikace mezi spornými stranami je jedním z cílů mediace a předpokladem úspěšného řešení jejich konfliktu.

 

Mediátor je vždy nestranný. Jakýkoliv vztah k jedné nebo sruhé straně sporu mediátora bez dalšího vylučuje z možnosti vést pro strany sporu mediační jednání.

 

Mediátor nerozhoduje, kdo má pravdu a kdo ne, mediátor nenavrhuje žádná řešení. Úkolem mediátora a cílem mediace je pomoci účastníkům mediace v nalezení takového společného řešení jejich problému, které bude pro obě strany sporu spravedlivé a smysluplné.

Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace.

 

Jaké jsou výhody mediace ?

Efektivita - soudní řízení trvá minimálně několik měsíců. Jedno mediační setkání zpravidla trvá 3 hodiny. K vyřešení sporu mnohdy stačí dvě až tři setkání s mediátorem.

Náklady - na mediaci jsou výrazně nižší než náklady na soudní řízení. Je pravidlem, že o náklady mediace se strany podělí stejným dílem.

Kompetence - v mediaci za strany konfliktu nerozhoduje vnější autorita (soud). Strany konfliktu jsou nejlepšími experty na svůj problém, a proto právě ony mohou v mediaci nalézt takové řešení, které povede ke spokojenosti jich obou. Žádná ze stran z mediace neodchází poražena. 

Budoucnost - mediace neřeší minulost, nehledá viníky, snaží se najít řešení pro budoucnost. Umožňuje zachování dobrých vztahů mezi stranami.

Dobrovolnost - účast na mediaci je dobrovolná a kterákoli ze stran může kdykoli mediaci ukončit bez udání důvodů.

Důvěrnost - mediace je na rozdíl od soudního jednání proces neveřejný, mediátor je vázán mlčenlivostí. Mediace poskytuje účastníkům bezpečné prostředí pro sdělování informací. Chrání účastníky před zveřejněním jejich problému. Umožňuje řešit konflikty v citlivých oblastech jejich života.

Komplexnost - mediace umožňuje stranám společně hledat a nalézat nová řešení jejich situace komplexně. Často se vyřeší i problémy, které primárně nebyly předmětem jednání.

 

Průběh mediace

Mediace probíhá v několika fázích, jež na sebe navazují. Na samém počátku mediátor seznámí účastníky s metodou mediace, s rolí mediátora, jeho chováním v průběhu mediace, informuje je o své nestranností a povinnosti mlčenlivosti, jakož i o výší odměny a nákladů za mediaci. V dalších fázích dostává každý z účastníků možnost vyjádřit svůj postoj, svoje potřeby a přání; mediátor shromažďuje informace a rozdílné postoje stran strukturuje tak, aby bylo možné zjistit, v čem skutečně spočívá problém mezi účastníky mediace. Mediátor podporuje komunikaci mezi stranami, pomáhá jim poznat možná nedorozumnění vzniklá např. nedostatkem informací, akceptovat vzájemně rozdílné potřeby a zájmy, oddělit od sebe osobu a věc (pozici a zájem, tedy „chci“ a „potřebuji“). Poté mohou být účastníky navrhována řešení, která jsou pro strany smysluplná a přijatelná. Jednoltivé možnosti řešení jsou účastníky mediace hodnoceny a následně je vybráno řešení, které všem zúčastněným přinese nejvíce užitku. Na konci mediace je většinou uzavřena písemná mediační dohoda, v níž je vybrané řešení účastníky písemně stvrzeno.

 

Tato mediační dohoda má v případném soudním sporu (pokud by tedy některý z účastníků mediace dobrovolně neplnil své závazky, k nimž se v mediační dohodě zavázal) stejnou právní sílu jako jakákoliv jiná smlouva. V naprosté většině případů však mediační dohoda jako důkazní prostředek v žádném soudním řízení nefiguruje. To vyplývá ze skutečnosti, že mediace umožňuje nalezení takového řešení, které nejlépe vyhovuje potřebám všech zúčastněných; ti je pak plní dobrovolně a soudního řízení není třeba.

 

Jestliže strany v průběhu mediace nenaleznou společné řešení jejich problému, mají vždy možnost obrátit se na soud, který o jejich sporu rozhodne.

 

Jedno mediační jednání trvá většinou tři hodiny, nicméně jeho konečná délka závisí na složitosti projednávané věci. V jedné věci se může uskutečnit více mediačních jednání, vždy dle potřeb účastníků mediace. Mediace je placená služba, odměna mediátora bude vždy písemně dohodnuta před zahájením prvního mediačního jednání.

Co je mediační dohoda?

Vytvoření mediační dohody je výsledkem vyjednávání v mediaci. Mediační dohoda bývá nejčastěji písemná, podepsaná oběma stranami i mediátorem. Přestože mediační dohoda není přímo vykonatelná, pokud není sepsána formou notářského zápisu nebo schválena jsko soudní nebo rozhodčí smír, má často závažné právní důsledky a práva a povinnosti z takové dohody lze žalovat před soudem.

 

Mediátor není odpovědný za obsah výsledné dohody. Obsah mediační dohody je zcela v kompetenci stran. Mediátor dbá o to, aby mediační dohoda byla vyvážená, přijatelná pro obě strany, realistická, konkrétní a dosažitelná.