Kde mediace pomůže

Rodinná mediace

Mediací lze řešit otázky týkající se:

 • výchovy dětí v době před rozvodem i po rozvodu

 • úpravy styků rodičů s dětmi v době před rozvodem i po rozvodu

 • rozhodování o záležitostech rodiny

 • výživného na nezletilé i zletilé děti

 • výživného mezi manželi i mezi rozvedenými manželi

 • výživného mezi dalšími příbuznými

 • výživného pro neprovdanou matku

 • uspořádání majetkových vztahů mezi manželi i v širší rodině

 • uzavírání předmanželských smluv

 • majetkového vypořádání mezi manželi v rámci rozvodového řízení

 • partnerského soužití

 • komunikace s dospívajícími dětmi

 • společného bydlení a bydlení po zániku manželství

 • péče o nemocného člena rodiny

 • péče o rodiče a prarodiče jakož i další potřebné členy rodiny

 • úpravy vztahů mezi členy rodiny v rámci rodinné firmy nebo rodinného závodu

 

 

Obchodní spory

Mediace může napomoci při úpravě:

 • vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli
 • mezi věřiteli a dlužníky
 • mezi stranami obchodního vztahu
 • mezi společníky společnosti navzájem
 • mezi členy statutárního orgánu společnosti navzájem
 • mezi členy statutárního orgánu společnosti a společníky

 

 

Vztahy na pracovišti

Mediací lze řešit otázky týkající se:

 • vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
 • vztahů mezi nadřízenými a podřízenými zaměstnanci
 • vztahů mezi kolegy
 • vztahů mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací
 • skončení pracovního poměru
 • nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • vztahů z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • náhrady škody, odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance za škodu
 • Mediaci je vhodné využít jako podporu při hromadném propouštění či při vyjednávání podmínek kolektivní smlouvy.

 

 

Sousedské vztahy

Mediací lze řešit otázky týkající se:

 • sousedského soužití
 • úpravy vztahů mezi nájemci a vlastníky nemovitostí
 • úpravy vztahů mezi podílovými spoluvlastníky, spory týkající se správy společné věci
 • úpravy vztahů mezi členy společenství vlastníků jednotek
 • úpravy vztahů mezi členy bytových družstev
 • náhrady škody

 

 

Mezigenerační vztahy

Mediací lze řešit otázky týkající se:

 • komunikace s dospívajícími dětmi
 • společného bydlení a bydlení po zániku manželství
 • péče o nemocného člena rodiny
 • péče o rodiče a prarodiče jakož i další potřebné členy rodiny
 • úpravy vztahů mezi členy rodiny v rámci rodinné firmy nebo rodinného závodu

 

 

Dědické spory

Mediací lze řešit otázky týkající se:

 • úpravy majetkových vztahů za života zůstavitele (tj. uzavření dědické smlouvy, sepis závěti atd.)
 • uzavření dědické dohody
 • rozdělení majetku v rámci dědického řízení
 • následné nápravy mezilidských vztahů narušených spory v dědickém řízení