Asistovaný kontakt

Služba Asistovaný kontakt je kompletní proces vedoucí od přípravy na setkávání dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči s příbuzným za účasti odborného pracovníka.

 

Cílem každého asistovaného kontaktu (dále jen AK) je umožnit setkání uživatele s dítětem, podpořit úpravu vztahů a směřovat vztah k dosažení takových změn, aby setkávání mohlo probíhat bez asistence odborného pracovníka v přirozeném prostředí uživatele. Pozitivních změn lze dosáhnout pouze při aktivní spolupráci všech uživatelů s odbornými pracovníky.

Služba zahrnuje:                      

 • setkávání,
 • provázení mezi realizací setkání dítěte s osobou, která má zájem o kontakt,
 • návaznou péči po setkání
 • písemná zpráva o průběhu setkání zaměřená především na interakci dítěte s návštěvou.

 

Asistovaný kontakt zajišťuje nejen samotné setkání dítěte či jeho přípravu, ale také komplexní řešení otázky kontaktů dítěte svěřeného do pěstounské péče s osobami, které o kontakt s dítětem mají zájem nebo o kontakt s nimi projevilo zájem dítě nebo pěstoun. Může jít např. o nastavení podmínek kontaktů, konzultování průběhu realizovaných kontaktů, supervize probíhajících kontaktů, zajištění návazné péče pro zúčastněné strany či zpracování písemné zprávy o průběhu styku pro OSPOD.

 

Vymezení rolí

Poskytovatel služby asistovaný kontakt dále je organizace nabízející tuto službu.

Zájemci o asistovaný kontakt jsou:

 • pěstouni,
 • dítě vyrůstající v pěstounské péči
 •  všichni ostatní, kteří mají zájem setkávat se s dítětem svěřeným do pěstounské péče
 • Osoby, se kterými vyjádřilo dítě v PP zájem setkávat se

 

Zúčastněnými stranami se rozumí dítě, pěstouni, osoby, které mají zájem o kontakt s dítětem, poskytovatel a příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD).

 

Cílové skupiny

 • dítě svěřené do náhradní rodinné péče
 • rodiny, kterým byly svěřeny děti do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručnictví, svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče a osvojení)
 • osoby, které mají zájem o kontakt s dítětem

 

Obecné zásady služby

 • primární je zájem a prospěch dítěte
 • bezpečí všech zúčastněných a minimalizace sekundární viktimizace dítěte
 • dodržování sjednaných pravidel
 • úzká spolupráce s OSPOD
 • neutrální přístup pracovníka na bázi mediátora
 • individuální přístup ke klientu
 • dobrovolnost všech zúčastněných, především pak dítěte

 

Fáze asistovaného kontaktu

 1. Žádost o službu:

Projevit zájem o asistovaný kontakt mohou pěstounské rodiny sami či prostřednictvím OSPOD či zájemci o kontakt s dítětem.  Zájemce o nastavení kontaktu navrhne způsob jeho realizace. Po podepsání formuláře Souhlas se zpracováním osobních údajů bude následovat jednání pracovníka Paventia z.s. se sociálním pracovníkem OSPOD, který vede spis dítěte a sociálního pracovníka OSPOD, který vede spis osoby, která má zájem o kontakt s dítětem. Při této schůzce se zváží veškeré aspekty:

 

Pokud je rozhodnuto, že účast poskytovatele je vhodná, uskutečňují se orientační schůzky se zájemci o službu. Výsledkem je uzavření Dohody o asistovaném kontaktu. V rámci ní se důkladně zvažuje vhodná forma kontaktu a další podmínky. Konečným řešením pro realizaci asistovaný kontakt mohou být kontakty v písemné formě, telefonické či osobní formě.

 

 1. Jednání s cílovými skupinami

Po konzultaci s OSPOD bude cílovým osobám sděleno stanovisko tohoto odboru. V případě kladného vyjádření OSPOD a souhlasu všech zúčastněných cílových skupin se sepíše Dohoda.

kontakt a uživatelé jím dávají souhlas s respektováním pravidel a podmínek služby.

 • Dohoda se uzavírá se zájemcem o tuto službu. V případě, že se do asistovaného kontaktu zapojí další osoby, uzavírá se Dohoda nová, kterou svým podpisem stvrzují i tyto další osoby.
 • Dohoda obsahuje identifikaci stran Dohody a pracovníka Paventia z.s.. Vymezuje rozsah poskytování služby, osobní zakázku, možnosti vypovězení Dohody a upravuje práva a povinnosti stran, individuální podmínky služby. Těmi jsou forma kontaktů, jejich četnost, dále místo realizace.
 • Dítěti jsou poskytnuty všechny příslušné informace formou přizpůsobenou jeho věku a schopnostem. Dítě je vyslechnuto, je mu umožněno se vyjadřovat k věcem, které se ho dotýkají, a je brán ohled na jeho názor při uzavírání Dohody. Je s ním jednáno vhodným způsobem a k jeho názoru se přihlíží s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost.
 • Dohoda může sloužit také pouze k nastavení podmínek asistovaného kontaktu v případě, kdy samotná setkání nejsou doprovázena pracovníkem a pěstounská rodina je domlouvá s osobou, která se setkává nebo má zájem se setkávat s dítětem sama, případně průběh setkání konzultuje pracovníkem Paventia z.s..
 • V případě realizace osobního setkání podle soudního nařízení o úpravě styku, Dohoda nemusí být nutně uzavřena. Je však vždy na zvážení odborného pracovníka OSPOD, zda je užitečné přesto tuto Dohodu uzavřít, vzhledem k tomu, že to může zvýšit odpovědnost uživatelů služby.
 • Součástí dohody jsou: souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Poskytování služby

         Příprava na kontakt

 

 • Příprava biologického rodiče

Biologického rodiče na začátku spolupráce informujeme, že do doby oficiálního kontaktu s dítětem, nesmí biologický rodič podniknout žádné kroky z vlastní iniciativy jako například: vyhledání adresy, nenadálá návštěva dítěte, psaní dopisů či kontakt prostřednictvím facebooku a podobně.

Dalším krokem je zjištění motivu zájmu o setkání a dlouhodobost zájmu o setkání.  V průběhu setkávání požádáme rodiče o fotky minulé i současné (sebe i dítěte, popřípadě sourozenců, prarodičů, aj.) Máme-li informace o životě dítěte, uvážlivě je rodiči sdělíme (např. nesdělujte přesnou adresu bydliště). Bude-li disponovat fotografiemi dítěte ze života pěstounské rodiny či výtvarnými výtvory dítěte, rodiči je ukážeme.

Následně rodiči sdělíme, jak se bude kontakt s dítětem odehrávat a vysvětlíme mu pravidla při kontaktu a po kontaktu. Především ho upozorníme, že první kontakt mají všichni „přežít“ bez velké újmy, takže je vhodné se držet bezpečných konverzačních témat (škola, prázdniny, přátelé, informace o širší rodině, aj.). Ujistíme se, že biologický rodič chápe, že nesmí na první schůzce s dítětem řešit, proč kdysi došlo k jejich odloučení a ospravedlňovat se. Pokud by toto doporučení rodič nechápal, zkusíme mu situaci vysvětlit společným hledáním následků takového jednání pro dítě, např. z obhajoby by se stal útok na státní úřady, křičelo by se, nebo by rodič pocitem viny příliš plakal, atd. – dítě by se vyděsilo. Cílem pohovoru je vysvětlit biologickému rodiči, závažnost celé situace a přiblížit mu prožívání dítěte. Na závěr biologické rodiče informujeme, že dítě v rámci své přípravy dostane volbu, jak ho chce při kontaktu oslovovat. Je zde reálná možnost, že mu dítě bude chtít vykat, oslovovat příjmením, apod. Biologického rodiče požádáme ho, aby tuto volbu dítěte respektovali a nekomentovali.

 

 • Příprava dítěte

 

S dítětem si povídáme o všech informacích, které o své původní rodině má a z nich posléze vycházíme. Zajímáme se, jak vnímá celou situaci. Dítě nepřesvědčujeme o nevině rodiče. Cílem je přijetí reality minulosti dítětem.  

Dítěti dále vysvětlíme, že nesmí podniknout žádné kroky z vlastní iniciativy. V průběhu setkávání požádáme dítě o fotky minulé i současné, které je ochotno poskytnout pro období příprav svému biologickému rodiči. Máte-li vhodné informace o životě rodiče, uvážlivě je dítěti předáváme.  Pokud dítě nemá vzpomínky, zeptáme se na jeho fantazie, které za dobu odloučení o svém rodiči mělo.  Je vhodné, používat hudbu, výtvarné potřeby, hračky. Zeptáme se na obavy ze setkání i po něm. S potenciálními strachy dál pracujte, hledáme možnosti předejití strachu či řešení, pokud se naplní. Veškeré informace se dále budou sdělovat pracovníkovi OSPOD. Dítě informujeme o průběhu připravovaného setkání.  Nechte dítě klást otázky a je možné setkání přehrát za pomoci maňásků či plyšových hraček. Dítěti vytvoříme prostor na otázky ohledně setkání nebo současného života rodiče. Dalším bodem bude vysvětlení pravidel při kontaktu a po kontaktu. S dítětem sestavíme seznam otázek, které má na biologického rodiče. Protož bude mít možnost tyto otázky klást na klíčovém setkání, pomůžeme mu je upravit, jemně korigovat a své korekce vysvětlovat. S dítětem se domluvte, jak chce rodiče na setkání oslovovat, proberte všechny možné varianty.

 

 • Příprava náhradního rodiče

 

Dáme prostor pro ventilaci pocitů a obav náhradního rodiče. Snažíme se podpořit a dodat váhu jeho psychologického rodičovství. Důležitý je dostatek prostoru pro dotazy ohledně setkání a současného života biologického rodiče. Dále vysvětlíme pravidla setkání. Nejčastější obavou náhradního rodiče bývá potenciální ztráta dítěte a zjednodušené myšlenkové schéma „potkali se – znamená to, že se zahájí přechod dítěte k původní rodině“. Máme-li informace, že tomu tak není, náhradního rodiče ujistíme, že tomu tak není. Máme-li informaci, že tato možnost existuje, pomáháme mu se s ní vyrovnat a přehodnotit jeho roli rodiče - pěstouna. Potom je na místě porada s psychoterapeutem a dle aktuální situace zahájení terapeutického procesu.

 

        4. „Předsetkání“ pěstouna s biologickým rodičem (bez dítěte)

Může se konat i nemusí, záleží na vyhodnocení situace a přáních zúčastněných. Někdy se stane, že si pěstoun přeje ještě jedno setkání bez přítomnosti dětí, aby i on sám měl důvěru, že biologický rodič dítěti nepřitíží a že je nastaven respektovat nastavená pravidla.

 

 1. Asistovaný kontakt

                        V případě, že se všichni cítí připraveni na setkání, tak domluven termín vhodný pro

                        všechny a kontakt se realizuje.

 

 

Pravidla setkání

 1. Respekt každý ke každému.
 2. Právo setkání předčasně ukončit, pokud kdokoliv bude v psychické nepohodě.
 3. Délka setkání („jsme tu od – do“).
 4. Nastavení vzájemného oslovování.
 5. Respektování pravomocí pracovníka Paventia a dodržování jeho instrukcí.
 6. Komunikovat slušně, bez výčitek.
 7. Právo se cítit jakkoliv.
 8. Nic zatím do budoucna neslibovat.
 9. Jiné pravidlo (které je nastaveno dle individuálního příběhu a znalosti rodinné situace, členů setkání)

 

Pravidla budou viditelně vyvěšena (s dostatečně velkým písmem), tak aby byla k dispozici v průběhu kontaktu k eliminaci potenciálních problémů.

 

Struktura setkání

 1. Seznámení všech zúčastněných a stanovení oslovování (např. vykání/tykání, křestní jména, jenom příjmení, apod.)
 2. Oživení pravidel kontaktu
 3. Výběr dalšího směřování
 4. Rozloučení s poučením pravidel chování v mezidobí

Otázku dalšího setkání necháváme otevřenou. Většina účastníků je plna emocí v důsledku prvního kontaktu, a každý potřebuje čas na utříbení myšlenek, citů.

 

Období po kontaktu

 

Pracovník Paventia z.s. pošle písemnou zprávu o setkání pracovníkovy OSPOD. Ve zprávě se zaměří na interakci jednotlivých stran setkání. Všem účastníkům bude nabídnuta intervence psychoterapeuta.

 

 

Dokumentace asistovaného kontaktu

 1. Dohoda o službě Asistovaný kontakt,
 2. Zápisy o poskytování služby
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů
 4. Prohlášení o zachování mlčenlivosti
 5. Další potřebné dokumenty (rozhodnutí soudu, OSPOD, škola, lékař)

 

 

Prostředí pro asistovaný kontakt

Začátek osobního setkání dítěte s osobou, která má zájem o kontakt, se odehrává v prostorách poskytovatele Paventia z.s. Latrán 55, Český Krumlov. Pro všechny zúčastněné jsou prostory organizace neutrálním prostředím, které umožňuje pracovníkovi zjistit naladění uživatelů a podle toho případně ovlivnit další průběh poskytování služby. Pracovník zde dojednává poskytování. Dále připravuje uživatele na službu, díky tomu si mohou příjemci služby, hlavně dítě, přivyknout na prostředí poskytovatele služby.

Místnost, kde se realizuje osobní setkání, je nutné mít vhodné vybavení, které je přátelské k dětem. To spočívá například v hračkách, barevném koberci na hraní, dětské polštářky, křesílka, různé výtvarné potřeby, společenské hry atd.. Vhodné je vybavení místnosti pro asistovaný kontakt audiotechnikou a pro starší děti či adolescenty herní konzole.

Dochází zde také k ukončení setkání. Dítě a osoba, která má zájem o kontakt, odchází zvlášť, dítě s potřebným časovým předstihem, pokud není dohodnuto jinak. Důvodem toho je zamezení jejich setkání mimo asistované setkání.