rok 2018

jednotlivé kurzy

(zvýhodněný balíček - 24 hodin - cena 6.000,-Kč)

 

 

Rok 2018

 

Trestní odpovědnost mladistvých

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Trestní odpovědnost mladistvých

Dopustí-li se osoba mladší osmnácti let trestného činu, platí pro ni zvláštní režim, který je upraven v zákoně o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Dle tohoto zákona se rozlišují mladiství.

Obsah: Úvod, Terminologie - rozdíl mezi proviněním a přestupkem, Zákony, Okolnosti vylučující protiprávnost, Nejčastější provinění mladistvých, Šikana, Domácí násilí, Drogy - OPL, Výchovná, ochranná a trestní opatření, kontakty.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2018

 

Šikana a kyberšikana

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Šikana a kyberšikana

Slovo šikana má původ ve francouzském „chicane“, což znamená „zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování. Šikana (anglicky bullying) označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. •Dochází k ní ve všech skupinách věkových  i sociálních. Setkat se s ní můžeme v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních, v armádě, sportovním klubu, ve vězení, ale i v rodině či v zaměstnání

Počet lidí, zejména těch mladších, kteří nacházejí svoje intimní materiály na internetu, roste. Lidé je posílají svým protějškům, na sociálních sítích nebo třeba neznámým lidem při seznamování. Po čase se ale může z krátkodobé zábavy a vzrušení stát noční můra. Svědčí o tom i počet případů, které s partnery projektu Seznam se bezpečně! řešíme. Jsme si jistí, že případů je více, ale stejně jako u znásilnění si většina lidí nechává vše pro sebe a neřeší to. Bojí se a mnohdy neví kudy kam. Podle výzkumu rizikového chování dětí v prostředí internetu, který realizoval projekt E-bezpečí a Seznam.cz v roce 2013, přiznalo 7,23 % dětí, že na internet umístilo svoji sexy fotografii nebo video, na kterých jsou částečně nebo úplně nazí. Přes 11 % dětí uvedlo, že to za ně udělal někdo cizí. Přes 21 000 respondentů zároveň uvedlo, že je v 7,33 % případů někdo na internetu vydíral.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2018

 

Školní zralost, děti s odkladem školní docházky  a jejich úspěšný start ve škole

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Školní zralost, děti s odkladem školní docházky  a jejich úspěšný start ve škole

„Dítě je jedinec, nacházející se v určitém věkovém období svého rozvoje, kterému odpovídá vývojově daný stupeň rozvoje tělesných, psychických funkci a sociálních vztahů, v němž se projevují určité potřeby, zájmy, vyznačující se charakteristickými způsoby chování a jednání.“ Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce. Pro dítě je často nezajímavá, vyžadující soustředění a snahu o výsledek (výsledek se hodnotí a kontroluje). Také se mění role dítěte, kdy dítě plní roli žáka a nese disciplinovanost a nutnost se podřídit zájmu většiny. Musí se naučit odříct zábavu, pamatovat si a plnit úkoly a řádně si připravovat věci do školy.

  1. Vývoj osobnosti dítěte do nástupu povinného vzdělávání
  2. Vzdělávací možnosti předškolního dítěte
  3. Školní zralost a připravenost ke vstupu do primárního vzdělávání
  4. Školní nezralost
  5. Jak připravit dítě na vstup do 1. třídy
6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2018

 

Neobratnost, leváctví u dětí

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Neobratnost, leváctví u dětí

Stupně pohybového nadání dávají podobnou Gaussovou křivku, jako rozložení inteligence (nejvíce je zastoupen střed, lehká neobratnost patří k těm lehkým vývojovým odchylkám, jejichž sociální a psychologický význam však stoupá) O neobratnosti mluvíme ve spojitosti s LMD,  dotýká se tíživě identity dítěte mladšího školního věku

Ve středním školním věku tento nepříznivý vliv dosahuje vrcholu, tam dlouho setrvává přes celý mladistvý věk až daleko do časné dospělosti (dítě samo prožívá neúspěchy v pohybových soutěžích většinou tíživěji než neúspěchy v učení).  Pohybová zdatnost je po celou dobu dětství vstupní branou do dětského kolektivu, je-li uzavřena, znamená to i vážný sociální handicap (problémovým socializačním okruhem není tedy tentokrát rodina či škola, ale především dětská skupina). Málo zdatní jedinci zakoušejí více posměchů a méně porozumění, než těžce postižení (smát se těžce postiženým je velký společenský prohřešek, ale smát se lidem pouze nešikovným je společensky dobře přijatelné). Málo zdatní jedinci jsou vhodným objektem, na němž druhé děti, (které to z různých „vnitřních“  příčin  potřebuji) beztrestně a za společenského souhlasu dokazují svoji převahu.

Leváctví samo o sobě není poruchou motoriky, je však méně častou a tedy nezvyklou variantou preference jednoho z párových orgánů. Myslí se tím funkční dominance levé ruky nad pravou, což převážně v pravoruké společnosti může vyvolávat jisté komplikace (převaha levé ruky se  v dospělé populaci pohybuje okolo 7%, převaha levého oka okolo 30%)

6 hodin    2.000,-Kč