2014  

Jednotlivé kurzy

(zvýhodněný balíček - 24 hodin - cena 6.000,-Kč)

Rok 2014

Oblast  speciální pedagogiky

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Vliv rodiny na socializaci dítěte

Socializace je procesem, který propojuje každého jedince se společností. Jedinec se stává z „biologického tvora“ člověkem – kulturní a sociální bytostí, která jedná v rámci jisté tolerance podle uznávaných pravidel, směruje své chování k společensky přijatým hodnotám a plní individuálně modifikovaná očekávání, role.

3 hodiny       1.000,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

speciální pedagogiky

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Rodinné soužití s dítětem v riziku a s dítětem s poruchou chování

Každé dítě je přijímáno rodinou s určitým očekáváním. Zpravidla je to ideál dítěte zdravého, harmonicky se vyvíjejícího a velice zdatného v těch směrech, které rodičům imponují a které považují za žádoucí. Poznání, že s dítětem není něco v pořádku a pravděpodobně nadále ani nebude, je přirozeně velkým otřesem předem vytvořeného ideálu. Rodičům pomáhá, je-li jejich výchovná práce oceněna a společností přijímána jako významná a záslužná věc.

2 hodiny       670,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

speciální pedagogiky

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Edukace jedince s poruchou chování

Kurz je zaměřen na edukaci jedince s poruchou chování, především pak na vliv rodinného prostředí, edukace dítěte ve škole, inkluzívní trendy vzdělávání žáků s poruchou chování a v neposlední řadě i na výchovné působení rodiny a školy na dítě s poruchou chování.

6 hodin      2.000,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

speciální pedagogiky

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Životní zkušenosti v rodině s dítětem s poruchami chování

„Klid a soulad je největším bohatstvím rodiny“ (B.Franklin, 1706 -1790). Jak je ovlivněno rodinné soužití s dítětem s poruchou osobnosti, jak jsou ovlivněny rodinné vztahy a jaké jsou dopady chování problémového dítěte na chod rodiny? Jaké jsou zkušenosti s edukací? Seminář se věnuje výše zmíněným otázkám a navíc přináší příklady z praxe  spolupráce školy a rodiny.

2 hodiny     670,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

psychologie / psychiatrie

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Duševní poruchy u dětí a dospívajících

Duševními obtížemi trpí v České republice zhruba 13 až 14 procent chlapců a dívek. Podle vedoucího subkatedry dětské a dorostové psychiatrie institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, docenta MUDr. Ivo Paclta, CSc., je to však pouze střízlivý odhad, neboť v předškolním věku vznikají nejčastěji ADHD – hyperkinetická porucha chování, infantilní autismus a poruchy chování. Seminář se věnuje podstatě poruchy ADHD.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

psychologie / psychiatrie

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Trauma, vazby
a rodinné konstelace

"Teorie a typy attachmentu"

Duševní vztahová vazba je nejsilnější psychickou silou v člověku a základní emoční vztáhnutím se člověka k jiným lidem a okolí. Tato“síla“ se vztahuje jen na určité osoby a odehrává se na nevědomé úrovni. Můžeme říci, že spočívá na tělesném kontaktu a pocitech a je dlouhodobého rázu. Zprostředkovává pocit sounáležitosti k větším sociálním celkům. Seminář se věnuje vzniku duševní vazby, reakce na ztrátu vazby a vznik a zpracování traumatu.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

zdravotně - sociální

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Poruchy příjmu potravy

Co vlastně znamená termín Poruchy příjmu potravy? O poruše příjmu potravy hovoříme tehdy, když člověk používá jídlo k řešení svých emocionálních problémů. V obtížné situaci se snaží ulevit svým pocitům pomocí jídla. Pro člověka, trpícího poruchou příjmu potravy přestává jídlo být jednou ze součástí jeho života, ale stává se pro něj peklem.

7 hodin    2.340,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

zdravotně - sociální

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Sexualita dětí

Lidská sexualita se vyvíjí už od narození a i velmi malé děti mají příjemné pocity při dráždění intimních míst. Nelze mluvit o sexualitě v dospělém slova smyslu, dítě neví, že jde o intimní aktivitu, dětská sexualita je kvalitativně odlišná a pro dítě jde především o pocity libosti, kterých se snaží dosahovat různými způsoby.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

zdravotně - sociální

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Omamné a psychotropní látky

Počátek problému – závislosti na drogách, je již ve věku puberty, v období od 12 – 17 let. Cílem přednášky je co nejstručněji a nejpřístupněji upozornit především na prvopočátek problému, který ve stále větší míře postihuje naší společnost, především naší mládež v období jejího dospívání, kdy je právě ze strany těchto vlivů nejzranitelnější. Dále pak se věnuje nejčastějším varovným příznakům zneužívání OPL.

6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2014

Oblast

zdravotně - sociální

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu
Stalking

Od 1. ledna 2010 se s účinností nového trestního zákoníku dostal i do českého právního řádu, a to jako nový trestný čin Nebezpečné pronásledování. Patří mezi trestné činy narušující soužití lidí a je upraven v § 354. Jeho skutková podstata spočívá v tom, že někdo jiného dlouhodobě pronásleduje, např. vyhledává jeho osobní blízkost nebo ho sleduje, vytrvale jej kontaktuje (písemně, ale i prostřednictvím mobilu či e-mailu), omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, za účelem kontaktu zneužije jeho osobních údajů či jemu nebo osobám blízkým dokonce vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou.

2 hodiny   670,-Kč